Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Vydáno:

Zápis změny v údajích zapsaných ve školském rejstříku upravuje § 149 školského zákona. Proces vyřizování žádostí se liší v závislosti na údaji, jehož se změna týká. Žádosti o zápis nového oboru vzdělání, navýšení počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole a v oboru vzdělání a zápis nového místa poskytovaného vzdělávání, je nutné podat v zákonném termínu, tedy do 30. 9. na následující školní rok.