Neriskujte – bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné

Zákon o registru smluv: Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je platný od 14. 12. 2015, tedy již více než dva roky. Účinnosti nabyl 1. 7. 2016, nicméně v plném znění, tedy i se všemi sankčními mechanismy, je účinný až od 1. 7. 2017. Zákon o registru smluv má v gesci Ministerstvo vnitra České republiky.

Související dokumenty

Pracovní situace

Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv
Registr smluv - lhůty dané zákonem a sankce
Registr smluv - Nejčastější chyby při uveřejňování
Zveřejňování dodatků smluv v centrálním registru smluv
Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Záznam z pedagogické rady
Sazebník úhrad za poskytování informací
Možnost vést dokumentaci školy pouze v elektronické podobě
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Výpověď smlouvy o ubytování
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Kdy použít hlavičkový papír
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Poučení žáků o BOZ
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou

Poradna

Uchovávání dokumentu - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vedoucí kuchařka
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Doplňková činnost
Registr smluv

Zákony

340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
89/2012 Sb. občanský zákoník
312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů