Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv

Vydáno:

Cílem tohoto článku je nastínit nové povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který nabyl účinnosti 1. 7. 2016. Z dikce zákona vyplývá, že mezi povinné subjekty, jejichž smlouvy podléhají uveřejnění, spadají i školy a školská zařízení zřízená ve formě příspěvkové organizace (vyjma příspěvkových organizací obcí tzv. I. a II. typu). Zákon přitom obsahuje mnoho ustanovení, která můžou povinnost uveřejnění smluv různým způsobem modifikovat, případně tuto povinnost přímo vyloučit. 

Související dokumenty

Pracovní situace

Zveřejňování dodatků smluv v centrálním registru smluv
Neriskujte – bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné
Registr smluv - lhůty dané zákonem a sankce
Registr smluv - Nejčastější chyby při uveřejňování
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Platby za pomůcky v MŠ
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Výpověď smlouvy o ubytování
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím

Poradna

Příplatek za vedení
Odpočet hodin
Plavání
Granty
Finance
Vedoucí kuchařka
Přímá pedagogická činnost
Doplňková činnost
Registr smluv

Zákony

340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
89/2012 Sb. občanský zákoník