Možnost vést dokumentaci školy pouze v elektronické podobě

Vydáno:

Školský zákon v § 28 odst. 1 vymezuje poměrně rozsáhle, jaké dokumenty škola nebo školské zařízení musí vést. Vedení povinné dokumentace je jednou z mnoha povinností ředitele školy, která zvyšuje administrativní náročnost spojenou s výkonem této funkce.

Související dokumenty

Pracovní situace

Splnění zákonné povinnosti posoudit, zda některé systémy školy jsou významnými informačními systémy dle zákona o kybernetické bezpečnosti
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Sazebník úhrad za poskytování informací
Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Záznam z pedagogické rady
Kdy použít hlavičkový papír
Neriskujte – bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Podvodná faktura
Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Povinnosti a možnosti zaměstnavatele za mimořádné situace
Poučení žáků o BOZ
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů

Poradna

Uchovávání dokumentu - odborná poradna, odpověď na dotaz
Střídavá péče
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Zřizovatel
Třídní kniha, katalogový list žáka

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů