Mgr. Jan Mušuta

  • Článek
Digitální vzdělávání, inkluze, výuka žáků s odlišným mateřským jazykem a další aktuální výzvy v rámci vzdělávání ukazují, že učitel 21. století si již nevystačí jen s křídou a tabulí. Součástí dokumentu Strategie 2030+ je i cílená a systematická podpora učitelů a dalších pedagogických pracovníků.
Vydáno: 23. 03. 2021
  • Článek
Jednou z priorit Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ je vedle proměny obsahů a forem vzdělávání i nastavení rovných příležitostí ve vzdělávání. Bohužel i přes významný posun (řada bariér formálních i neformálních byla již odstraněna) jsou nerovnosti ve vzdělání přetrvávajícím rysem naší vzdělávací soustavy, včetně jejích regionálních specifik. A současně jedním z jejích dlouhodobých problémů, který se nepodařilo v předchozích letech vyřešit.
  • Článek
Český vzdělávací systém je bohužel charakteristický výraznými rozdíly v kvalitě škol, které do velké míry určují individuální vzdělávací výsledky a vedou k omezení rovnosti šancí na dosažení kvalitního vzdělání, a to nejen v podobě nerovností regionálních, ale i uvnitř regionů. Ve většině mezinárodních šetření i výběrových zjišťování realizovaných Českou školní inspekcí dosahují nejlepších výsledků žáci z Prahy a nejníže se umísťují žáci z Ústeckého a Karlovarského kraje.
Vydáno: 23. 02. 2021
  • Článek
Toto je pátý, závěrečný díl seriálu o školském rejstříku. Budeme se zabývat jednotlivými důvody pro výmaz školy, školského zařízení, oboru vzdělání nebo kapacity školy (školského zařízení) a jejich právními následky.
Vydáno: 04. 12. 2019
 Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení je upraven v ustanoveních § 150 a § 151 školského zákona. 
Vydáno: 01. 11. 2019
  • Článek
Následující článek představuje čtvrtý díl seriálu o školském rejstříku. V první části článku rozebereme nejčastější typy žádostí o zápis změny údajů vedených v rejstříku a uvedeme, jaké náležitosti žádost musí mít, aby jí bylo možné vyhovět. Ve druhé části článku se budeme věnovat Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 2019–2023 a dopadu, který má na posuzování žádostí o zápis údajů do rejstříku.
Vydáno: 22. 10. 2019
  • Článek
V tomto číslo Řízení školy nabízíme třetí ze série článků věnujících se problematice školských rejstříků. V prvním článku jsme se věnovali představení samotných rejstříků, tedy rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických osob. Ve druhém jsme se začali věnovat zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení a toto téma v tomto článku dokončíme. Příště se budeme věnovat zápisu změn do rejstříku škol a školských zařízení, následně problematice výmazu škol z rejstříku a na závěr problematice rejstříku školských právnických osob.
Vydáno: 24. 09. 2019
Školský zákon v § 28 odst. 1 vymezuje poměrně rozsáhle, jaké dokumenty škola nebo školské zařízení musí vést. Vedení povinné dokumentace je jednou z mnoha povinností ředitele školy, která zvyšuje administrativní náročnost spojenou s výkonem této funkce.
Vydáno: 10. 09. 2019
Zápis změny v údajích zapsaných ve školském rejstříku upravuje § 149 školského zákona. Proces vyřizování žádostí se liší v závislosti na údaji, jehož se změna týká. Žádosti o zápis nového oboru vzdělání, navýšení počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole a v oboru vzdělání a zápis nového místa poskytovaného vzdělávání, je nutné podat v zákonném termínu, tedy do 30. 9. na následující školní rok. 
Vydáno: 01. 09. 2019
  • Článek
Toto je druhý ze série článků věnujících se problematice školských rejstříků, tedy rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických osob. V prvním článku jsme se věnovali představení rejstříků. V tomto článku a v článku příštím se budeme věnovat zápisu škol a školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení (dále už jen „rejstřík“ nebo „školský rejstřík“). V následujících článcích pak probereme některé problémy při zápisu změn údajů do školského rejstříku, problematiku výmazu údajů (včetně celých škol) z rejstříku a problematiku rejstříku školských právnických osob.
Vydáno: 23. 05. 2019
  • Článek
Školský rejstřík je pro všechny školy doslova existenčně důležitý, přesto se v žádostech o zápis údajů do školského rejstříku často chybuje. V tomto článku školský rejstřík představíme, v následujících se budeme věnovat procesním otázkám samotného zápisu údajů.
Vydáno: 23. 04. 2019
Školský rejstřík se skládá z rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických osob. 
Vydáno: 01. 04. 2019
  • Článek
Výběr konkrétní školy je jistě důležitým rozhodnutím, na kterém by se rodiče dítěte měli shodnout. Často se ale stává, že taková shoda chybí. Jak mají ředitelé škol v takových situacích postupovat?
Vydáno: 21. 02. 2017
Na přihlášce ke vzdělávání (či na žádosti o přestup) postačí podpis i jen jednoho z rodičů. Požadavek podpisu obou rodičů nemá oporu ve školském zákoně. Pokud ředitelé neznají názor druhého rodiče, předpokládá se, že s přihláškou souhlasí (z důvodu zákonné domněnky souhlasu). Pokud ředitel o nesouhlasu druhého rodiče ví, je nejjistějším postupem řízení usnesením podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu přerušit a rodiče vyzvat, ať se obrátí na civilní soud, který svým rozhodnutím může nahradit souhlas jednoho z nich.
Vydáno: 28. 01. 2017