Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím v roce 2023

Vydáno:

Nově lze odmítnout poskytnutí informace v případech obstrukčních a šikanózních žádostí, a to pokud je cílem žadatele způsobit nátlak na fyzickou osobu, jíž se požadované informace týkají, nebo způsobit nepřiměřenou zátěž škole.

Související dokumenty

Zákony

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
GDPR - pro školy
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Záznam z pedagogické rady
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Sazebník úhrad za poskytování informací
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Směrnice o poskytování informací
Zveřejňovat či nezveřejňovat platy?
Plnění povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů a zpracování osobních údajů
Může být pověřenec školy také příslušnou osobou podle zákona o ochraně oznamovatelů?
Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR

Poradna

Vyživovací povinnost
Poskytnutí informací třetí osobě