Směrnice o poskytování informací

Související dokumenty

Pracovní situace

Sazebník úhrad za poskytování informací
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím
Směrnice k čerpání dovolené
Organizace školních výletů - směrnice
Záznam z pedagogické rady
Směrnice k dodržování autorského práva
Zveřejňovat či nezveřejňovat platy?
Vyřizování stížností - směrnice
Žádosti o informace o výši platu zaměstnanců
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Personální evidence
Právní předpisy a směrnice školy
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Zveřejnění údaje o platu
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Uchovávání dokumentu - odborná poradna, odpověď na dotaz
Směrnice
Ochrana osobních údajů
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Poskytnutí informací třetí osobě
Zjišťování osobních údajů ve škole
Zveřejňování fotografií
Poskytování osobních údajů třetím osobám

Zákony

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
159/2006 Sb. o střetu zájmů
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

442/2006 Sb. , kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

Vzory