442/2006 Sb. , kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

Schválený:
442/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 31. srpna 2006,
kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
Změna: 416/2008 Sb.
Ministerstvo informatiky stanoví podle § 21 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu1) způsobem umožňujícím dálkový přístup včetně osnovy popisu postupů podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona.
 
§ 2
Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
(1) Povinný subjekt zveřejňuje informace ve struktuře, v pořadí, s označením a uvozovacím textem podle přílohy.
(2) V případě územních samosprávných celků, jejichž součástí je více povinných subjektů, se informace zveřejňují pouze jednou.
 
§ 3
Osnova popisu postupů, které povinný subjekt dodržuje
(1) Povinný subjekt zveřejňuje popisy postupů podle osnovy uvedené v příloze č. 2. Popisy postupů zveřejňuje v pořadí, s číslem a uvozovacím textem podle přílohy č. 2.
(2) Popis postupu podle přílohy č. 2 zveřejňuje povinný subjekt tak, aby jej bylo možno zobrazit v rozsahu:
a) základních informací, které tvoří položky č. 3 až 8, 10 až 16, 28 a 29 osnovy popisu postupu,
b) rozšířených informací, které tvoří základní informace podle písmene a) a položky č. 9, 17, 19, 20, 23 a 24 osnovy popisu postupu,
c) úplných informací,
a aby bylo možné tyto jednotlivé celky informací zobrazit samostatně.
 
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Ministryně:
Ing. Bérová v. r.
Příl.1
Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
Označení a uvozovací text  Obsah položky
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
1. Název           Úplný název povinného subjektu.

               Uvádí se vždy bez zkratek.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
2. Důvod a způsob založení  Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek
               a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

               Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem
               na internetové stránky s uvedenými informacemi. Jako textová
               informace se vždy uvádí zřizovatel, nadřízený orgán,*) případně
               další nadřízené úřady, pokud se liší přímé vedení od metodického.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
3. Organizační struktura   Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.

               Uvádí se jako textová informace, schéma nebo hypertextovým
               odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, včetně
               dalších informací o vnitřních útvarech (odborech a odděleních)
               povinného subjektu.

               Lze uvést také

               a) seznam podřízených povinných subjektů (z hlediska podávání
                opravných prostředků) jako textovou informaci nebo
                hypertextový odkaz na internetové stránky s uvedenými informacemi,

               b) seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových
                a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo
                jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.


               Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem
               na internetové stránky s uvedenými informacemi, případně
               s hypertextovým odkazem na internetové stránky příslušné organizace.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
4. Kontaktní spojení     Kontaktní údaje povinného subjektu.

               Uvádějí se rovněž kontaktní údaje jednotlivých vnitřních útvarů
               nebo pracovišť s upřesňujícími informacemi; to neplatí, vylučuje-li
               to zvláštní právní předpis.**)
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
4.1 Kontaktní poštovní    Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená
  adresa          k doručování poštovních zásilek. Pokud povinný subjekt používá 
               více kontaktních poštovních adres, uvádějí se i další upřesňující 
               informace o účelu jejich použití; na prvním místě se uvede adresa 
               sídla, k níž se jako účel použití uvede „Sídlo“.
               Adresa se uvádí ve struktuře

               a) označení adresáta, pokud se liší od názvu povinného subjektu,
                uvedeného v bodě 1.,
               b) název ulice nebo jiného veřejného prostranství, pokud se
                v daném místě užívají, číslo popisné (případně evidenční)/číslo
                orientační (pokud bylo přiděleno),
               c) název obce, části obce, pokud není součástí názvu adresní pošty,
               d) poštovní směrovací číslo přidělené povinnému subjektu nebo
                adresní poště a název adresní pošty.

               Lze uvést i kód adresy z územně-identifikačního registru
               ÚIR-ADR***) s hypertextovým odkazem.

               V případě, že jako kontaktní poštovní adresa se používá poštovní
               přihrádka, uvádí se adresa ve struktuře

               a) označení adresáta, pokud se liší od názvu povinného subjektu,
                uvedeného v bodě 1.,
               b) údaj "poštovní přihrádka" nebo jiný obdobný údaj doplněný číslem
                přihrádky,
               c) poštovní směrovací číslo přidělené povinnému subjektu nebo
                adresní poště a název adresní pošty.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
4.2 Adresa úřadovny     Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených
  pro osobní návštěvu   pro osobní návštěvu.

               Adresa se uvádí ve struktuře

               a) označení úřadovny (pracoviště), pokud se liší od názvu povinného
                subjektu, uvedeného v bodě 1.,
               b) název ulice nebo jiného veřejného prostranství, pokud se v daném
                místě užívají, číslo popisné (případně evidenční)/číslo
                    orientační, pokud bylo přiděleno,
               c) název obce, části obce apod.

               Lze uvést i kód adresy z územně-identifikačního registru ÚIR-ADR
               s hypertextovým odkazem.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
4.3 Úřední hodiny      Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu
               určených pro osobní návštěvy.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
4.4 Telefonní čísla     Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů
               a pracovišť.

               Čísla se uvádějí bez mezinárodní předvolby. Vnitřní linka
               (bez provolby) se uvádí za lomítkem.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
4.5 Čísla faxu        Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů
               a pracovišť.

               Čísla se uvádějí bez mezinárodní předvolby.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
4.6 Adresa internetové    Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného
  stránky         subjektu s hypertextovým odkazem.

               Uvádí se hypertextový odkaz.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
4.7 Adresa e-podatelny    Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinného
               subjektu s hypertextovými odkazy.

               Uvádí se hypertextový odkaz.

               V případě, že povinný subjekt používá více elektronických
               podatelen, uvádějí se i další upřesňující informace o účelu použití.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
4.8 Další elektronické    Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších
  adresy          pracovníků povinného subjektu.

               Uvádí se hypertextový odkaz.

               U každé elektronické adresy se uvádí upřesňující informace (účel
               použití, případně jméno adresáta).
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
5. Případné platby      Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby
  lze poukázat       od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.

               Uvádí se číslo účtu (včetně případného předčíslí), kód banky,
               účel platby.

               Uvádějí se i symboly platby, pokud jsou při platbě požadovány
               (konstantní symbol, variabilní symbol, specifický symbol ).
               Uvádějí se rovněž informace o jiných způsobech platby.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
6. IČ            Identifikační číslo povinného subjektu.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
7. DIČ            Daňové identifikační číslo povinného subjektu.

               Uvádí se, pokud je povinný subjekt plátcem daně z přidané hodnoty.
               Pokud povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty, uvede se
               tato skutečnost.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
8. Dokumenty         -
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
8.1 Seznamy hlavních     Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční,
  dokumentů        strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona
               poskytnuty.

               Na dokumenty, které má povinný subjekt k dispozici v elektronické
               podobě, lze poukázat hypertextovým odkazem.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
8.2 Rozpočet         Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce
               a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.

               Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy.

               Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem
               na internetové stránky nebo na veřejný informační systém s uvedenými
               informacemi.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
9. Žádosti o informace    Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

               Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem
               na internetové stránky s uvedenými informacemi.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
10. Příjem žádostí      Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh,
  a dalších podání     podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech
               a povinnostech osob.

               Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem
               na internetové stránky s uvedenými informacemi.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
11. Opravné prostředky    Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti
               rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob,
               a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této
               souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení
               příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář
               získat, pokud existuje.

               Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem
               na internetové stránky s uvedenými informacemi.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
12. Formuláře        Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob
               a místo, kde lze formuláře získat.

               Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem
               na internetové stránky s uvedenými informacemi, pro formuláře
               v elektronické podobě vždy hypertextovým odkazem včetně příslušné
               elektronické služby, pokud existuje.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
13. Popisy postupů -     Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování
  návody pro řešení    všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných
  životních situací    lhůt, které je třeba dodržovat.

               Uvádí se hypertextovým odkazem na internetové stránky s osnovami
               popisů postupů podle přílohy č. 2 nebo na veřejný informační
               systém s uvedenými informacemi.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
14. Předpisy         -
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
14.1 Nejdůležitější     Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná
   používané předpisy   a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost
               poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu
               k povinnému subjektu.

               Uvede se rovněž, kde a kdy jsou tyto předpisy přístupné k fyzickému
               nahlédnutí.

               Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými
               odkazy na internetové stránky obsahující text předpisů.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
14.2 Vydané právní předpisy Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti
               povinného subjektu.

               Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými
               odkazy na internetové stránky, kde je text příslušných právních
               předpisů již zveřejněn.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
15. Úhrady za poskytování  -
  informací
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
15.1 Sazebník úhrad     Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím
   za poskytování     spojených služeb.****)
   informací
               Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem
               na internetové stránky s uvedenými informacemi.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
15.2 Usnesení nadřízeného  Usnesení     o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě
   orgánu o výši úhrad   odvolání nebo stížnosti.
   za poskytnutí
   informací        Usnesení se uvádějí nejméně za dva poslední roky.

               Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem
               na internetové stránky s uvedenými informacemi.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
16. Licenční smlouvy     -
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
16.1 Vzory licenčních smluv Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li
               k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

               Vzory licenčních smluv se uvádějí v takové formě, aby mohly být
               žadatelem o informaci přizpůsobeny konkrétní žádosti a použity
               jako návrh na uzavření licenční smlouvy, a to i s možností dálkového
               přístupu.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
16.2 Výhradní licence    Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným
               subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.

               Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem
               na internetové stránky s uvedenými informacemi.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
17. Výroční zpráva podle   Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti
  zákona č. 106/1999 Sb.  poskytování informací podle § 18 zákona.

               Výroční zprávy se uvádějí nejméně za dva poslední roky. Výroční
               zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje
               do 1. března běžného roku.

               Pokud povinný subjekt začleňuje údaje o své činnosti v oblasti
               poskytování informací do obecné výroční zprávy obsahující informace
               o jeho činnosti jako její samostatnou část (§ 18 odst. 2 zákona),
               lze uvést celou obecnou výroční zprávu.

               Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem
               na internetové stránky s uvedenými informacemi.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
*) § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
§ 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
**) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
***) Registr adres všech stavebních objektů, které mají číslo popisné nebo evidenční, vedený v informačním systému veřejné správy.
****) § 3 nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Příl.2
Osnova popisu postupu
Povinný subjekt zveřejňuje vždy informace, které jsou předmětem položek č. 3 až 13, 17, 19, 20, 25 a 27 až 29 osnovy popisu postupu, a informace, které jsou předmětem ostatních položek osnovy popisu postupu, pokud jsou mu známy.
Není-li u příslušné položky uveden způsob uvedení, uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky či na veřejný informační systém s uvedenými informacemi.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
Číslo a uvozovací text    Obsah položky                     Zařazení
                                          informace
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
1. Identifikační číslo    Označení postupu, který povinný subjekt dodržuje   úplná
               při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných
               dožádání občanů.

               Uvádí se jedinečná identifikace stanovená správcem
               veřejného informačního systému obsahujícího návody
               na řešení životních situací.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
2. Kód            Kód životní situace podle číselníku.+)        úplná

               Uvádí se kód stanovený správcem veřejného
               informačního systému obsahujícího návody na řešení
               životních situací.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
3. Pojmenování (název)    Uvede se jako nadpis.                 základní,
  životní situace                                 uvádí se vždy
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
4. Základní informace    Uvede se jako popisná textová informace.       základní,
  k životní situaci                                uvádí se vždy
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
5. Kdo je oprávněn v této  Kdo je oprávněn podat žádost, iniciovat jednání    základní,
  věci jednat (podat    apod. (dále jen "žadatel") a jaké musí splňovat    uvádí se vždy
  žádost apod.)       základní podmínky (např. plnoletost, jiné právním
               předpisem dané podmínky).
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
6. Jaké jsou podmínky    Další podmínky a požadavky, které musí být splněny,  základní,
  a postup pro řešení    aby mohlo být dosaženo výsledku (např. příjem nižší  uvádí se vždy
  životní situace      než určitý násobek životního minima), a postup
               pro řešení životní situace.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
7. Jakým způsobem zahájit  Způsob, jakým je možno iniciovat řešení životní    základní,
  řešení životní situace  situace, zahájit řízení, podat žádost apod.      uvádí se vždy
               (je-li nutná osobní návštěva, používá-li se
               listinná nebo elektronická podoba žádosti apod.).
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
8. Na které instituci    Název instituce (orgánu veřejné správy či jiného   základní,
  životní situaci řešit   subjektu), která záležitost spojené s řešením     uvádí se vždy
               životní situace vyřizuje.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
9. Kde, s kým a kdy     Konkrétní organizační útvar (případně konkrétní    rozšířená,
  životní situaci řešit   pracovník) a kde (na jaké adrese, případně patro,   uvádí se vždy
               číslo místnosti, úřední hodiny, telefonní číslo
               apod.) záležitosti související s řešením životní
               situace vyřizuje.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
10. Jaké doklady je nutné  Potřebné doklady a další podklady požadované     základní,
  mít s sebou       po žadateli pro řešení životní situace.        uvádí se vždy
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
11. Jaké jsou potřebné    Formuláře používané při řešení životní situace    základní,
  formuláře a kde     požadované právním nebo doporučené interním      uvádí se vždy
  jsou k dispozici     předpisem.

               Uvede se označení předpisu, název formuláře, místo,
               kde jej lze získat, a způsob, jak jej získat. Je-li
               k dispozici elektronická podoba nebo přímo aplikace
               pro elektronické podání formuláře, uvede se na ně
               odkaz (u formuláře se umožní jeho stažení).
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
12. Jaké jsou poplatky    Správní a jiné poplatky.               základní,
  a jak je lze uhradit                              uvádí se vždy
                   Uvede se výše poplatků, způsob placení (hotově,
               kolek, poštovní poukaz - složenka, jiný způsob),
               zda se platí předem, a další související informace.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
13. Jaké jsou lhůty     Lhůty a termíny.                   základní,
  pro vyřízení                                  uvádí se vždy
               Uvedou se lhůty a termíny závazné jak pro žadatele,
               tak pro povinný subjekt nebo jinou instituci, která
               záležitosti související s řešením životní situace
               vyřizuje.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
14. Kteří jsou další     Další dotčení účastníci řešení životní situace.    základní
  účastníci (dotčení)
  řešení životní situace  Uvedou se další dotčení účastníci, jejichž zájmy
               budou muset být při řešení životní situace zohledněny.

               Uvádí se, pokud je známo.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
15. Jaké další činnosti   Popis dalších činností požadovaných po žadateli    základní
  jsou po žadateli     (např. organizační opatření a omezení, možnosti
  požadovány        objednání nebo pořadník).

               Uvádí se, pokud takové činnosti jsou požadovány.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
16. Elektronická služba,   Název funkční elektronické služby, která umožňuje   základní,
  kterou lze využít    řešení životní situace.                uvádí se vždy

               Uvádí se hypertextovým odkazem, pokud taková služba
               existuje.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
17. Podle kterého právního  Číslo a název příslušného právního předpisu      rozšířená,
  předpisu se postupuje  (předpisy vydávané ve Sbírce zákonů a v Úředním    uvádí se vždy
               věstníku Evropské unie) a úplné označení
               příslušného ustanovení.

               Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace
               a pokud je to možné, s hypertextovými odkazy
               na internetové stránky, kde je text aktuálního
               znění příslušných ustanovení právních předpisů
               již zveřejněn.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
18. Jaké jsou související  Označení souvisejících předpisů.           úplná
  předpisy
               Uvede se úplný název, číslo, druh právního nebo
               jiného souvisejícího předpisu, kde je předpis
               publikován, dále úplné označení příslušného
               ustanovení, pokud je to vzhledem k rozsahu možné.
               Uvádějí se související předpisy, jejichž místní
               působnost je omezena jen na určité území, např.
               obecně závazné vyhlášky a nařízení obce a kraje,
               usnesení příslušných orgánů (rady, zastupitelstva)
               apod.

               Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace,
               a pokud je to možné, s hypertextovými odkazy
               na internetové stránky, kde je text aktuálního
               znění příslušných ustanovení souvisejících předpisů
               již zveřejněn.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
19. Jaké jsou opravné    Místo, lhůta a způsob pro podání opravného      rozšířená,
  prostředky a jak     prostředku (např. odvolání), a všechny s ním     uvádí se vždy
  se uplatňují       související požadavky kladené na toho, kdo
               opravný prostředek podává, včetně názvu
               příslušného formuláře, způsobu a místa, kde
               jej lze získat.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
20. Jaké sankce mohou být  Sankce, které mohou být uplatněny vůči fyzické    rozšířená,
  uplatněny v případě   osobě (podnikající fyzické nebo právnické osobě)   uvádí se vždy
  nedodržení povinností  nebo orgánu veřejné správy při nedodržení
               předepsaných povinností, postupů, podmínek apod.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
21. Nejčastější dotazy    Vybrané otázky, související s životní situací,    úplná
               a stručné odpovědi na ně.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
22. Další informace     Související informace umožňující se seznámit     úplná

               a) se širším kontextem životní situace,
                s běžnými lhůtami vyřízení apod.,
               b) odkud jsou čerpány potřebné finanční zdroje atd.

               Uvádí se zpravidla jako doprovodná informace
               nebo hypertextovým odkazem.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
23. Informace o popisovaném Jiné informační zdroje, komunikační formy.      rozšířená
  postupu (o řešení
  životní situace) je   Uvede se, kde a za jakých podmínek jsou k dispozici.
  možné získat také    Uvedené informační zdroje mohou obsahovat jak
  z jiných zdrojů nebo   informace obsažené ve struktuře dle této přílohy,
  v jiné formě       tak i další rozšířené či zpřesňující informace
               o popisovaném postupu.

               Uvádějí se zpravidla jako doprovodné informace
               nebo hypertextovými odkazy.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
24. Související životní   Životní situace související s danou životní      rozšířená
  situace a návody,    situací (postupy při jejich řešení) a další
  jak je řešit       související odkazy (např. na právní předpisy).

               Uvádějí se zpravidla jako doprovodné informace
               nebo hypertextovými odkazy.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
25. Za správnost popisu   Označení útvaru odpovědného správce popsaného     úplná,
  odpovídá útvar      řešení životní situace.                uvádí se vždy

               Uvádí se identifikace pracoviště (orgánu,
               organizačního útvaru, případně funkce).
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
26. Kontaktní osoba     Jméno osoby - odpovědného správce popsaného      úplná
               řešení životní situace.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
27. Popis je zpracován    Datum, od kterého popis řešení životní situace    úplná,
  podle právního stavu   platí.                        uvádí se vždy
  ke dni
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
28. Popis byl naposledy   Datum poslední aktualizace nebo verifikace      základní,
  aktualizován       správnosti popisu řešení životní situace.       uvádí se vždy
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
29. Datum konce platnosti  Datum konce platnosti popisu řešení životní situace. základní,
  popisu                                     uvádí se vždy
               Uvádí se, pokud je stanoveno. Pokud datum konce
               platnosti není stanoveno, uvede se "Nestanoveno".

               Datum se uvádí, pokud je předem známa změna
               pravidel od určitého budoucího data, např. pokud
               vstoupí v platnost nový právní předpis, upravující
               řešení životní situace.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
30. Případná upřesnění    Případná upřesnění a poznámky, především       úplná
  a poznámky k řešení   pro zaměstnance orgánů veřejné správy, kterým
  životní situace     mohou pomoci při orientaci v životní situaci
               žadatele.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
+) § 2 písm. h) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
1) § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.