Právní předpisy a směrnice školy

Právní předpisy vymezují pozici ředitele školy různě – ředitel, vedoucí organizace, vedoucí zaměstnanec, občas i nepřesně – zaměstnavatel. Ze všech těchto pozic však vyplývá povinnost ředitele organizovat a řídit provoz organizace, a to mimo jiné i vydáváním nejrůznějších řádů, směrnic, pokynů, předpisů. Pojmosloví není vždy sjednoceno – mluví se např. o školním řádu, provozním, organizačním, ale také jen neurčitě o vnitřním předpisu. Co mají jednotlivé dokumenty obsahovat, není většinou specifikováno nebo je stanoven jen velmi obecný rámec.