Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Hodnocení a evaluace
Nástroje vlastního hodnocení
Plán vlastního hodnocení
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Školní družina a kritéria ČŠI
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Osoby oprávněné jednat jménem školy podle NOZ
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Jaké jsou právní vztahy mezi státními a samosprávnými orgány jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?
Autoevaluace
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku

Poradna

Jmenování ředitele
Zřizovatel
Platová třída 13
Nehodnocení
Zřizovatel
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
Výuka plavání a omluvenky
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Doplňková činnost
Míra vzdělávací povinnosti
Vozíčkář
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Zápis do MŠ