Změna vnitřního řádu školní družiny

Změna výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Související dokumenty

Pracovní situace

Vnitřní řád školní družiny
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Školní družina a kritéria ČŠI
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Novela vyhlášky o školním stravování
Školní metodik prevence
Bílá kniha
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování

Poradna

Školní klub
Samostudium
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Zřizovatel
Snížení úplaty za školní družinu
Školní družina
Kalkulace úplaty
Školní družina a školní klub v církevní škole

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
74/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (uzavření škol)
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

Vzory