Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022

Článek vyčleňuje hlavní činnosti školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022. V případě, že se činnost týká pouze družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Ukončení školního roku
Školní družina a kritéria ČŠI
Plán vlastního hodnocení
Měsíční plán zahájení školního roku
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Změna vnitřního řádu školní družiny
Nástroje vlastního hodnocení

Poradna

Školní klub
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Školní družina a školní klub v církevní škole
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Vracení úplaty
Zřizovatel
Kalkulace úplaty
Snížení úplaty za školní družinu
Klub nebo kroužek v dopolední době

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
423/2020 Sb. , kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
16/2005 Sb. o organizaci školního roku