Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1

Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako komentář k zákonu Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.) ze dne 21. 3. 2022 pro oblast regionálního školství. Je určený jako celek pro všechny školy a školská zařízení a zároveň některé jeho konkrétní části cílí přímo na MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře a VOŠ.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Vyřizování stížností - směrnice
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Doporučení při ubytovávání uprchlíků ve školních budovách
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Mimořádné zápisy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce

Poradna

Přijetí cizince do základní školy

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
66/2022 Sb. o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
634/2004 Sb. o správních poplatcích
262/2006 Sb. zákoník práce
500/2004 Sb. správní řád
111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
57/2022 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2022

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři