Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy
Přijímací řízení 2019/2020
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 2024
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Základní informace o talentové zkoušce, jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zveřejnění výsledků
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zápisový lístek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
Správní řízení - rozhodnutí
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři

Poradna

Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Zápis - správní řízení
Přijetí dítěte do 1. ročníku před dosažením 6. roku, pokud už plní školní docházku v zahraniční škole
Přijetí dítěte do MŠ
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Přijetí cizince do základní školy
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Kvalifikace
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přijímání ke vzdělávání
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Pedagogický dohled na akcích mimo školu

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Vzory