Vyloučení žáka ze školy

  • Charakteristika vyloučení žáka ze školy
  • Vyloučení žáka ze školy a správní řízení
  • Rozhodnutí o vyloučení žáka ze školy

Související dokumenty

Pracovní situace

Vyřizování stížností - směrnice
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Uvolnění a vyloučení ze základní školy
Podmíněné vyloučení žáka ze školy
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy
Přijímací řízení 2019/2020
Ukončení přerušení vzdělávání

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Přijetí dítěte do MŠ
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád
101/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
40/2009 Sb. trestní zákoník

Vzory