Správní řízení - rozhodnutí

Vydáno:

  • Obsahové a formální náležitosti
  • Kompetenční norma a odvolací orgán

Související dokumenty

Pracovní situace

Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy
Přijímací řízení 2019/2020
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Správní řízení - střední školy
Průběh správního řízení
Odvolací řízení (správní řízení)
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Zápis - správní řízení
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
150/2002 Sb. soudní řád správní
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)