Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách

Obecně lze konstatovat, že se dítě může vzdělávat současně ve více mateřských školách zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení. To znamená, že podá přihlášku ke vzdělávání v těchto školách, bude přijato a následně od určitého data zahájí v těchto mateřských školách vzdělávání.

V každé jednotlivé mateřské škole se však vzdělávání poskytuje podle pravidel stanovených právními předpisy, resp. v soukromé a církevní mateřské škole i podle pravidel dohodných ve smlouvě.

Pracovní situace se zabývá situací, kdy se na dítě vztahuje povinnost předškolního vzdělávání (dítě, na které se nevztahuje povinnost předškolního vzdělávání, se vzdělává v mateřské škole dobrovolně a na toto vzdělávání se nevztahují pravidla určující dny a rozsah vzdělávání).

Související dokumenty

Pracovní situace

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Přerušení a zastavení správního řízení
Oznámení rozhodnutí
Doplňkové děti - MŠ
Povinné předškolní vzdělávání
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Ukončení předškolního vzdělávání
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Správní řízení ve druhém stupni
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)

Poradna

Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Přijetí dítěte do MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Akce v mateřské škole přes noc
Výuka Aj
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání