Správní řízení v MŠ - strana 2

Právní předpisy, metodika, informace, judikatura zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
Předškolní vzdělávání je v České republice povinné pro pětileté děti. Jak ale postupovat v situaci, kdy dítě povinné k předškolní docházce nemá spádovou mateřskou školu, do které by mohlo nastoupit? Odpověď nejen na tuto otázku najdete v tomto článku.
Vydáno: 31. 01. 2022
Mohu vyhlásit stop stav na přihlášky do 6. ročníku od září 22? Mohu teď vzít pouze 22 žáků (47 míst si necháváme pro prvňáky) do kapacity školy. Mohu těm, co teď nepovolím, vydat na jaře kladné rozhodnutí, dle pořadí registrace žádosti? Nebo budou muset dát přihlášku znovu? Nebo je lepší určitému počtu (který předpokládáme, že budeme moci přijmout po přijímacím řízení na gymnázia) vydat přerušení dle správního řádu a ostatní odmítnout? Odpověď ze dne   23. 09. 2021 Přestup žáka do jiné základní školy Z kontextu dotazu dovozuji, že se jedná o přestup žáka z jedné základní školy do jiné základní školy dle § 49 odst. 1 školského zákona, a to do 6. ročníku základní školy od 1. 9. 2022. „Vyhlášení stop stavu“ V praxi může nastat situace, kdy správní orgán (resp. ředitel školy jako vykonavatel správního orgánu) stanovil počet žáků, kterým lze povolit přestup do základní školy do 6. ročníku od 1. 9. 2022, počet rozhodnutí, kterými vyhověl žádostem o přestup do jiné základní školy do 6. ročníku od 1. 9. 2022, tento počet žáků vyčerpal, ředitel školy následně rozhoduje o žádostech o přestup do jiné základní školy do 6. ročníku od 1. 9. 2022 zamítavě, tj. nepovoluje přestup do jiné základní školy. Obecně je však nutné konstatovat následující: Pro podání žádosti o přestup žáka z jedné základní školy do jiné základní školy neexistuje zákonem stanovená doba (termín). Škola může např. na webových stránkách informovat o tom, že teprve k určitému datu bude moci bezpečně určit počet žáků, kterým povolí přestup do základní školy od 1. 9. 2022, a v návaznosti na tuto skutečnost probíhá případné správní řízení o žádosti o přestup žáka do jiné základní školy. Správní orgán však nemůže „vyhlásit stop stav“ v tom smyslu, že by zákonným zástupcům žáků „zakázal“ od určitého data podávat žádosti o přestup žáka na jinou školu, resp. od určitého data by žádosti o přestup žáka na jinou školu „odmítal přijmout“. Správní řízení a vydání rozhodnutí Správní řízení o přestupu žáka do jiné základní školy je zahájeno dnem, kdy žádost o přestup žáka dojde správnímu orgánu, tj. škole (§ 44 odst. 1 správního řádu). Správní orgán vydá rozhodnutí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (§ 71 odst. 1, § 71 odst. 3 správního řádu). V případě, že vydané rozhodnutí nabyde právní moci, je správní řízení „ukončeno“, „uzavřeno“. Pokud ředitel školy tímto způsobem vydá v září 2021 rozhodnutí, kterým nepovolí žákovi přestup do jiné školy do 6. ročníku od 1. 9. 2022, a rozhodnutí nabude právní moci, nelze na základě žádosti (na kterou správní orgán reagoval vydáním „záporného“ rozhodnutí) vydávat na jaře 2022 další rozhodnutí. Zákonný zástupce žáka musí znovu podat žádost o přestup žáka do jiné základní školy. Touto novou žádostí je zahájeno nové správní řízení a správní orgán bude o této žádosti znovu rozhodovat. Přerušení řízení Správní orgán přerušuje řízení z důvodů uvedených v § 64 správního řádu. § 64 správního řádu (1) Správní orgán může řízení usnesením přerušit a)     současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti podle § 45 odst. 2, b)    současně s výzvou k zaplacení správního poplatku, který je spojen s určitým úkonem v řízení, a s určením lhůty k jeho zaplacení; v řízení pokračuje, jakmile mu byl předložen doklad o zaplacení správního poplatku, c)     probíhá-li řízení o předběžné otázce nebo správní orgán 1. dal k takovému řízení podnět podle § 57 odst. 1 písm. a), 2. učinil výzvu podle § 57 odst. 1 písm. b), anebo 3. učinil úkon podle § 57 odst. 4; za úkon správního orgánu se považuje i předání písemnosti k doručení podle § 19 a vyvěšení písemnosti na úřední desce, d)   do doby ustanovení opatrovníka procesně nezpůsobilému účastníkovi, e)    z dalších důvodů stanovených zákonem. (2) V řízení o žádosti přeruší správní orgán řízení na požádání žadatele; jestliže je žadatelů více, může tak učinit jen za podmínky, že s přerušením souhlasí všichni.  V dotazu se neuvádějí důvody přerušení řízení dle § 64 odst. 1 správního řádu (např. nepředpokládá se situace, kdy žádost o přestup do jiné základní školy má vady nebo jeden ze zákonných zástupců nesouhlasí s přestupem žáka do jiné základní školy). Lze proto dovodit, že z uvedených důvodů nemůže správní orgán řízení přerušit. V úvahu proto může přicházet pouze přerušení řízení podle § 64 odst. 2 správního řádu, tj. přerušení řízení na požádání žadatele (tj. bez požádání žadatele řízení nelze přerušit). Podle závěru č. 104 poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10. 6. 2011 však nemusí správní orgán požádání žadatele vyhovět, jestliže není dán reálný důvod pro přerušení řízení, zejména pokud je z postupu žadatele patrné, že se snaží o průtahy v řízení, a jde tedy o zřejmé zneužití práva. Ve vztahu k situaci popsané v dotazu by proto správní orgán musel posoudit, zda existuje reálný důvod pro přerušení řízení dle § 64 odst. 2 správního řádu. Podle názoru autorky takovým reálným důvodem nemůže být prodlužování lhůty pro vydání rozhodnutí do doby, kdy se potvrdí předpoklad správního orgánu o počtu žáků, kterým se povoluje přestup do jiné školy, jehož cílem je získání „výhody“ pro vydání „kladného“ rozhodnutí o přestupu do jiné základní školy. Doplňující dotaz Za spádového žáka se bere pouze žák s trvalým pobytem? Nebo i žák, který fyzicky ve spádu bydlí, např. na základě nájemní smlouvy? Lze časově zúžit zápisové období pro přijetí k PŠD? Ze zákona je 1.–30. 4. Lze vyhlásit např. zápis 1.–10. 4., nebo se musí čekat až do 30. 4. a následně dle kritérií seřadit uchazeče a vydat rozhodnutí?
Vydáno: 23. 09. 2021
Dítě, které do začátku školního roku dovršilo věku pěti let, plní povinné předškolní vzdělávání, ale nemá trvalý pobyt v místě mateřské školy (není spádové) – má/nemá přednostní přijetí před tříletým, čtyřletým dítětem s trvalým pobytem v místě mateřské školy (spádové)? Předpokládám, že nemá a odkaz vychází ze školského zákona před novelizací. https://www.klickevzdelani.cz/clanky/category/legislativa-pro-skoly/stanovisko-msmt-k-vykladu-34-odst-4-skolskeho-zakona-prijimani-predskolaku-do-ms
Vydáno: 20. 09. 2021
Zápis Smlouva o poskytování vzdělávání za úplatu Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mzda
Pro školu je důležité, aby co nejrychleji, formálně správným postupem, ke spokojenosti stěžujících osob vyřídila stížnosti na práci škol či jejích pracovníků.
Obecně lze konstatovat, že se dítě může vzdělávat současně ve více mateřských školách zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení. To znamená, že podá přihlášku ke vzdělávání v těchto školách, bude přijato a následně od určitého data zahájí v těchto mateřských školách vzdělávání. V každé jednotlivé mateřské škole se však vzdělávání poskytuje podle pravidel stanovených právními předpisy, resp. v soukromé a církevní mateřské škole i podle pravidel dohodných ve smlouvě. Pracovní situace se zabývá situací, kdy se na dítě vztahuje povinnost předškolního vzdělávání (dítě, na které se nevztahuje povinnost předškolního vzdělávání, se vzdělává v mateřské škole dobrovolně a na toto vzdělávání se nevztahují pravidla určující dny a rozsah vzdělávání).
Příprava k přijímání k předškolnímu vzdělávání Náležitosti přihlášky Založení a tvorba spisu Lhůta pro vydání rozhodnutí Oznámení rozhodnutí o přijetí adresované spádové mateřské škole Dítě mateřské školy - cizinec
Institut individuálního vzdělávání dítěte (jednoho ze způsobů, kterým může dítě plnit povinnost předškolního vzdělávání) školský zákon zavádí v § 34b s účinností od 1. 1. 2017.
Způsoby zahájení správního řízení Obsah podání (žádosti) Jednotlivé případy správního řízení z úhlu pohledu zahájení správního řízení
Již sama skutečnost, že právo na vzdělání je jedním z ústavně zaručených základních práv a jako takové je také chráněno Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, nutně vnáší do vzdělávacího procesu právní prvky, neboť stát musí jednotlivcům nejen umožnit faktickou realizaci práva na vzdělání, ale též poskytnout odpovídající právní ochranu pro případ, že dojde k ohrožení, či dokonce porušení chráněného práva.
Vydáno: 19. 07. 2015