Správní řízení v SŠ - strana 3

Pro školu je důležité, aby co nejrychleji, formálně správným postupem, ke spokojenosti stěžujících osob vyřídila stížnosti na práci škol či jejích pracovníků.
Vydáno: 22. 11. 2019
Cílem Pracovní situace je shrnout některá specifika a „riziková“ místa spojená s přijímáním k základnímu vzdělávání a obsahem smlouvy o poskytování vzdělávání za úplatu a s tím související průběh vzdělávání v soukromé a církevní základní a střední škole. (V této Pracovní situaci je vyjádřen právní názor jeho autorů. V případě sporu, včetně soudního řízení týkajícího se konkrétní věci, mohou být stanoviska a závěry třetích stran, včetně soudu, odlišné od těch, které jsou v tomto článku prezentovány.)
Vydáno: 01. 11. 2017
Smyslem pracovní situace je popsat základní postup při podání odvolání, podnětu k zahájení přezkumného řízení a podání správní žaloby. Autoři se zaměřují na situaci, kdy jeden z rodičů nesouhlasí s přijetím dítěte ke vzdělávání v určité škole nebo s přestupem dítěte do jiné základní nebo střední školy.
Vydáno: 01. 09. 2017
Právní předpisy, pokyny a výklady Případy rozhodování ve správním řízení ve střední škole a konzervatoři Subjekty správního řízení
Vydáno: 30. 05. 2017
Zahájení správního řízení Průběh správního řízení dovydání rozhodnutí
Vydáno: 30. 05. 2017
Obsahové a formální náležitosti Kompetenční norma a odvolací orgán
Vydáno: 30. 05. 2017
Přeřazení do vyššího ročníku a správní řízení Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku, žák neplní povinnou školní docházku
Vydáno: 30. 05. 2017
Charakteristika podmíněného vyloučení žáka ze školy Protokol o ústním jednání  Rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze školy
Vydáno: 30. 05. 2017
Charakteristika vyloučení žáka ze školy Vyloučení žáka ze školy a správní řízení Rozhodnutí o vyloučení žáka ze školy
Vydáno: 30. 05. 2017
Samostatné pracovní situace (včetně mnoha vzorů), které se podrobně věnují přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání na konzervatoři:
Vydáno: 30. 05. 2017
Charakteristika přestupu žáka do jiné střední školy Přestup žáka do jiné střední školy a správní řízení
Vydáno: 30. 05. 2017
Charakteristika změny oboru vzdělání Povolení změny oboru vzdělání Nepovolení změny oboru vzdělání
Vydáno: 30. 05. 2017
Charakteristika přerušení vzdělávání dle § 66 odst. 5 školského zákona Povolení přerušení vzdělávání dle § 66 odst. 5 školského zákona Nepovolení přerušení vzdělávání dle § 66 odst. 5 školského zákona  
Vydáno: 30. 05. 2017
Charakteristika přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona po dobu těhotenství
Vydáno: 30. 05. 2017
Charakteristika opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
Vydáno: 30. 05. 2017
Charakteristika uznání uceleného dosaženého vzdělání
Vydáno: 30. 05. 2017
Charakteristika uznání částečného dosaženého vzdělání
Vydáno: 30. 05. 2017
Charakteristika uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova
Vydáno: 30. 05. 2017
Zahájení Autoremedura Předání spisu Postup odvolacího orgánu
Vydáno: 29. 05. 2017
Způsoby zahájení správního řízení Obsah podání (žádosti) Jednotlivé případy správního řízení z úhlu pohledu zahájení správního řízení
Vydáno: 15. 03. 2017