111/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.

Schválený:
111/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. dubna 2022,
kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112, § 161c odst. 2 písm. b) a § 170 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 74/2005 Sb.
Čl.I
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb., vyhlášky č. 279/2012 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 163/2018 Sb., vyhlášky č. 196/2019 Sb. a vyhlášky č. 423/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene f) doplňuje slovo "nebo".
2. V § 2 odst. 3 písmeno b) zní:
"b) pravidelnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání, které není pravidelnou denní docházkou a které se koná po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců v období školního vyučování pravidelně s výjimkou období školních prázdnin alespoň jednou za
1. týden v rozsahu alespoň 1 hodiny, nebo
2. 2 týdny v rozsahu alespoň 2 hodin,".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 310/2018 Sb.
Čl.II
Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písmena b) a c) znějí:
"b) ve středisku volného času
1. 1 dítě, 1 žák, 1 student, který je přijat k 1 nebo více zájmovým, výchovným, rekreačním nebo vzdělávacím činnostem s pravidelnou docházkou podle vyhlášky upravující zájmové vzdělávání, které se konají v rozsahu nejvýše 3 hodiny týdně v průměru po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců v období školního vyučování s výjimkou období školních prázdnin,
2. 1 dítě, 1 žák, 1 student, který je přijat k 1 nebo více zájmovým, výchovným, rekreačním nebo vzdělávacím činnostem s pravidelnou docházkou podle vyhlášky upravující zájmové vzdělávání, které se konají v rozsahu více než 3 hodiny týdně v průměru po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců v období školního vyučování s výjimkou období školních prázdnin,
3. 1 dítě, 1 žák, 1 student, který je přijat k 1 nebo více táborům, a to na dobu alespoň 5 po sobě jdoucích dnů,
c) 1 žák ve školním klubu, který se vzdělává v základní škole, v základní škole speciální, v nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídajících ročnících v osmiletém vzdělávacím programu konzervatoře a který je přijat k 1 nebo více zájmovým, výchovným, rekreačním nebo vzdělávacím činnostem s pravidelnou
1. denní docházkou podle vyhlášky upravující zájmové vzdělávání,
2. docházkou podle vyhlášky upravující zájmové vzdělávání,".
2. V § 1 písm. d) se slova "kteří jsou přijati" nahrazují slovy "který je přijat" a na konci textu písmene se doplňují slova "podle vyhlášky upravující zájmové vzdělávání".
3. V § 2 odst. 3 písm. c) se slova " , kterému středisko volného času zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti" nahrazují slovy "ve středisku volného času".
4. V § 2 odst. 3 písm. d) se slova " , kterému školní klub zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti" nahrazují slovy "ve školním klubu".
5. V § 2 se odstavec 7 zrušuje.
6. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova "školských zařízení uvedených v písmenu b)" nahrazují slovy "zařízení školního stravování, školní družiny a táboru u středisek volného času".
7. V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo "školských" zrušuje a slova "školních družin" se nahrazují slovy "školní družiny".
8. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Krajský normativ pro jednotku výkonu podle § 1 písm. b) bodu 3 se stanoví z krajského normativu pro jednotku výkonu podle § 1 písm. b) bodu 2 opravným koeficientem, který nesmí být vyšší než 0,25.".
9. V § 7 odst. 1 se za slova "až 4" vkládají slova "a 6".
10. Příloha "Minimální personální zabezpečení k zajištění vzdělávání a školských služeb poskytovaných školskými zařízeními zřizovanými krajem, obcí nebo svazkem obcí" se zrušuje.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2022, s výjimkou ustanovení čl. II, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Gazdík v. r.