572/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

Schválený:
572/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2020,
kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161c odst. 2 písm. b) a § 170 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, se mění takto:
1. V § 1 písm. e) bod 4 zní:
"4. je poskytována večeře a alespoň 1 doplňkové jídlo,".
2. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Ke krajským normativům stanoveným pro jednotky výkonu podle § 1 písm. k) bodů 1 a 2 lze stanovit opravné koeficienty zohledňující počty rodinných skupin v dětském domově nebo v dětském domově se školou.".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
3. V § 7 odst. 1 se slova "a 3" nahrazují slovy "až 4".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.