Dotazníkové šetření odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje "Manažerské vedení příspěvkové organizace - zařízení školního stravování"

Vydáno: 30 minut čtení

V minulém čísle Speciálu pro školní jídelny jsme vás informovali o tom, že odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje dotazníkovým šetřením před časem oslovil manažery stopadesáti příspěvkových organizací vykonávajících činnost samostatného školského zařízení působících v systému školního stravování v rámci České republiky. Důvodem oslovení bylo zjištění stavu managementu v těchto specifických organizacích.

Dotazníkové šetření odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje "Manažerské vedení příspěvkové organizace - zařízení školního stravování"
Ing. Bc.
Vladimír
Štefančík,
MBA,
odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje
Po úvodní charakteristice dotazníkového šetření a vybraných informacích o příspěvkových organizacích ve školství - samostatných zařízeních školního stravování v České republice a Pardubickém kraji, bychom vám rádi nabídli další informace dotazníkového šetření.
Pro publikační potřeby byl soubor dvaceti devíti dotazníkových otázek rozdělen celkem do pěti skupin. Otázky každé skupiny jsou tematicky příbuzné.
První skupina otázek
v rámci dotazníkového šetření pojednávala o náležitostech týkajících se konkursního řízení1) na obsazení pracovního místa ředitele nebo ředitelky školského zařízení, požadovaných předpokladech pro výkon činnosti na tomto manažerském postu, požadavcích na uchazeče či uchazečku a jeho/její kvalifikační předpoklady, náležitostech písemné přihlášky a výčtu dokladů, které uchazeč nebo uchazečka připojuje k přihlášce.
Jednalo se o následující okruhy otázek:
Otázka č. 1: Jakou manažerskou pozici v rámci zařízení školního stravování zastáváte?
V otázce byla respondentům dána možnost výběru jedné z následujících možností:
-
Ředitel/ka zařízení školního stravování
-
Vedoucí zařízení školního stravování
-
Pověřen/na vedením zařízení školního stravování
Koncepce otázky a soubor možností výběru byl dán z důvodu zjištění skutečnosti dodržování legislativních zvyklostí označení "ředitel/ředitelka" školského zařízení vyplývající ze školského zákona a katalogu prací.
Otázka č. 2: Byla Vaše manažerská pozice v zařízení školního stravování obsazena na základě veřejného výběrového řízení?
V otázce byla možnost výběru jedné z následujících možností:
-
Ano, absolvoval/a jsem veřejné výběrové řízení
-
Ano, absolvoval/a jsem veřejné výběrové řízení na jehož základě jsem byl/a jmenován/a
-
Ne, bylo provedeno vnitřní výběrové řízení s více uchazeči/uchazečkami na základě předem stanovených požadavků
-
Ne, byl/a jsem jmenován/a
Způsob obsazení pracovní pozice ředitel/ředitelka školského zařízení je pro zřizovatele přesně určen legislativní normou o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Místně i krajově jsou v procesu vyhlašování a průběhu konkursního řízení určitá specifika.
Otázka č. 3: Musel/a jste k výkonu Vaši manažerské pozice v zařízení školního stravování doložit některý z níže uvedených dokladů?
V otázce jsme žádali respondenty dotazníkového šetření o výběr jedné nebo více odpovědí, dle jejich uvážení, a/nebo v případě odpovědi "jiný" měli možnost slovně popsat jinou než nabízenou alternativu:
-
Přihlášku uchazeče/ky o manažerskou pozici včetně osobních údajů
-
Profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech
-
Ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
-
Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob
-
Osvědčení podle § 9 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační zákon)
-
Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační zákon)
-
Motivační dopis
-
Strategickou studii rozvoje zařízení školního stravování ve své pozici
-
Hodnocení z předchozí pracovní pozice nebo referenční list
-
Jiný (uveďte jaký):
Důvodem formulace otázky byla skutečnost, že výčet dokladů, které uchazeč/uchazečka připojuje k přihlášce do konkursního řízení je místně i krajově rozdílný.

Související dokumenty

Zákony

451/1991 Sb. , kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
107/2005 Sb. o školním stravování

Nařízení vlády

531/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní situace

Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Poskytování dietního stravování v MŠ
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Tematická zpráva ČŠI 2017
Spotřební koš
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku

Poradna

Doplňková činnost
Soukromá škola - stravování
Odpis zboží ze skladu
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Jmenování ředitele
Zřizovatel
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Zřizovatel
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Vozíčkář