Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona

Vydáno: 26 minut čtení

Cílem článku je zrekapitulovat a stručně okomentovat základní změny, které přináší novela zákona o pedagogických pracovnících a novela školského zákona1). Novela mění zákon o pedagogických pracovnících a školský zákon s účinností od 1. 9. 2023, resp. od 1. 1. 2024.

Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz
Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků
I nadále, s účinností od 1. 9. 2023, zákon o pedagogických pracovnících definuje 5 předpokladů pro výkon činnosti pedagogických pracovníků. Předpoklad, který je do 31. 8. 2023 označen
je způsobilý k právním úkonům
, s účinností od 1. 9. 2023 vyjadřuje v terminologii občanského zákoníku
je plně svéprávný
. Smysl daného ustanovení zůstává stejný.
Bezúhonnost pedagogického pracovníka
Od 1. 9. 2023 jsou do § 29a zákona o pedagogických pracovnících doplněna pravidla dokládání bezúhonnosti v případě cizinců. Cizinci (a spolu s nimi i způsoby dokládání bezúhonnosti) jsou rozděleni do dvou skupin.aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=20695.jpg
Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu EU nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném členském státě EU
*
může místo výpisu z evidence obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie
*
tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce
Cizinec, který není nebo nebyl státním občanem jiného členského státu EU nebo nemá nebo neměl adresu bydliště v jiném členském státě EU
*
prokazuje bezúhonnost dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, nebo
*
výpisem z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy
*
pokud tento stát nevydává výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu
*
tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce
Znalost českého jazyka
Do 31. 8. 2023 není zákonem o pedagogických pracovnících stanovena úroveň znalosti českého jazyka, kterou musí pedagogický pracovník prokázat. Teoreticky postačuje, pokud pedagogický pracovník prokáže znalost na úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Od 1. 9. 2023 je v § 4 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících jednoznačně stanoveno, že učitel mateřské školy, učitel prvního a druhého stupně základní školy a učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy musí prokázat znalost českého jazyka odpovídající minimálně
úrovni C1

Související dokumenty

Zákony

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
183/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace vychovatelů
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Pracovní náplň pedagogických pracovníků

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě