Novela vyhlášky o základním vzdělávání

Související dokumenty

Pracovní situace

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Novela maturitní vyhlášky
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Novela školského zákona
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Mimořádné zápisy
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Adaptační koordinátor
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?

Poradna

Odpolední vyučování 1. stupeň
Uvolnění z výuky
Výuka plavání a omluvenky
Přijetí cizince do základní školy
Kariérový poradce na ZŠ
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Individuální vzdělávání
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Úplata za ŠD
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Nehodnocení
Řády učeben
Přijímání ke vzdělávání
Odklad

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

256/2012 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných