Metodický materiál odboru školství krajského úřadu pardubického kraje

Vydáno: 160 minut čtení

SANITAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ing. Bc.
Vladimír
Štefančík
MBA
ÚVODNÍ SLOVO
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
květnové vydání Speciálu pro školní jídelny je tematické - jedná se o sanitační řád školní jídelny. Metodický materiál lze bezesporu využít ve všech typech školních jídelen. Povinnost vydat sanitační řád jako vnitřní normu organizace vyplývá ze zákona pro všechny dotčené subjekty školního stravování. Toto vydání obsahuje návodný metodický materiál, který vám tuto povinnost může ulehčit. Pan Ing. Bc. Vladimír Štefančík, MBA, zpracoval metodiku tak, že krok po kroku rozebírá jak obecné principy tvorby vnitřních právních dokumentů škol a školských zařízení, tak jednotlivé detaily jejich stavby a souvislosti mezi nimi i principy tvorby sanitačního řádu zakotvené napříč právními dokumenty. Součástí jsou názorné ukázky jednotlivých kroků a postupů zpracování a vydávání. Z naší strany se nejedná o snahu vám cokoli přikazovat, nabízíme pouze materiál, který zpracovatelům vnitřních směrnic může ukázat a zjednodušit cestu.
Dáša Červená
, odborná redaktorka Speciálu pro školní jídelny
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=19824.jpg
PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
odbor školství
Úvod
(1) Metodický materiál "Sanitační řád školní jídelny"
byl zpracován Ing. Bc. Vladimírem Štefančíkem, MBA, z odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje.
(2) Cílem
je nabídnout školám a školským zařízením zřizovaným Pardubickým krajem funkční a smysluplný metodický materiál jako praktickou pomůcku k vytvoření sanitačního řádu konkrétního zařízení školního stravování.
(3)
Metodický materiál
je
primárně
určen
pro ochranu personálu1) a strávníků2) zařízení školního stravování3) školských příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem.
(4)
Metodický materiál
je zpracován
na principech kompilační metody právních předpisů různé právní síly, podzákonných normativních aktů a příkladů dobré praxe zařízení školního stravování Pardubického kraje.
(5) Platnost právních předpisů
České republiky
a vnitřních norem
školských příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem ve vztahu k personálu a strávníkům
není
tímto metodickým materiálem
nijak dotčena.
(6)
Metodický materiál
upřesňuje možný postup
školských příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem při řešení tvorby sanitačního řádu zařízení školního stravování4).
(7)
Z důvodů
sjednocení aplikace
právních předpisů v oblasti školního stravování, resp. při řešení hygienických procesů a znalostí správné hygienické a výrobní praxe, odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje doporučuje, aby metodický materiál formou praktické pomůcky používali vedoucí zařízení školního stravování5) školských příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem.
(8) Ostatní
zařízení školního stravování
mohou
tento
metodický materiál
na vlastní odpovědnost
využít
ke svému prospěchu.
(9)
Metodický materiál
vysvětluje
teoretické a praktické principy vedoucí k úspěšnému zpracování vnitřní směrnice školského zařízení v obecném i konkrétním pojetí.
(10)
Metodický materiál
ukáže
zpracovatelům vnitřních směrnic, jak proniknout do konkrétních tajů tvorby a vydání vnitřní normy dle platných legislativních předpisů, jejich změn v čase, obsahu či dalších podrobností, za pomoci popsaných postupů od obecných poznatků formální stránky zpracování až po konkrétního průvodce tvorby sanitačního řádu. Materiál
krok za krokem
rozebírá nejen vlastní principy tvorby sanitačního řádu zakotvené v nejrůznějších právních dokumentech, ale také obecné principy tvorby vnitřních dokumentů škol a školských zařízení, jejich jednotlivé detaily a stavbu, včetně souvislostí mezi nimi.
(11)
Součástí metodiky jsou
názorné ukázky
jednotlivých kroků a postupů zpracování a vydávání. Metodický materiál lze bezesporu využít ve všech typech školních jídelen. Povinnost vydat sanitační řád jako vnitřní normu organizace vyplývá z právních předpisů pro všechny dotčené subjekty školního stravování.
(12)
Příloha č. 1 metodického materiálu obsahuje možný
návod
vypracování "Sanitačního řádu školní jídelny". Příloha je zpracovaná podle platných legislativních norem.6)
(13)
Příloha č. 2 metodického materiálu obsahuje obecně platný návod a doporučení hygieny7) podle Světové zdravotnické organizace8) jak si správně
mýt ruce
a jak
dezinfikovat ruce.
Příloha je zpracovaná podle původních dokumentů.
(14)
Příloha č. 3 metodického materiálu obsahuje návrh možného
dezinfekčního programu
pro využití v zařízeních školního stravování u školských organizací zřizovaných Pardubickým krajem.9)
(15)
Příloha č. 4 metodického materiálu obsahuje obecně platnou
dávkovací tabulku
pro přípravu potřebné koncentrace pracovních roztoků.
(16)
Příloha č. 5 metodického materiálu obsahuje základní
pojmy a definice
.
1 OBECNÉ POZNATKY K FORMÁLNÍ STRÁNCE ZPRACOVÁNÍ SMĚRNIC
1.1 Právní předpisy a směrnice školy nebo školského zařízení
1.1.1 Terminologie
(1) Právní předpisy vymezují pozici
ředitele školy nebo školského zařízení
různě
a někdy
i nepřesně
- ředitel, vedoucí organizace, vedoucí zaměstnanec, zaměstnavatel apod. Ze všech takto definovaných pozic však vyplývá povinnost organizovat a řídit provoz organizace. Mimo manažerské povinnosti i povinnosti spojené s vydáváním nejrůznějších řádů, směrnic, pokynů, předpisů apod.10)
(2)
Legislativní dokumenty různé právní síly v České republice bohužel
pojmosloví ne vždy sjednocují.
(3) Obsah
jednotlivých dokumentů (např. směrnic, vnitřních předpisů, řádů apod.)
není většinou specifikován nebo je stanoven
pouze jejich
obecný rámec.
(4) Rozdílnost přístupu
11) k tvorbě směrnic navíc
umožňují rozdílné právní formy organizací.
Přístup se tak může lišit u příspěvkové organizace, školské právnické osoby, organizační složky státu nebo územního samosprávného celku či soukromého subjektu.12)
(5)
Zákon č. 262/2006 Sb., , v § 305
stanovuje konkrétní
požadavky pro vytváření a zveřejňování vnitřních předpisů.13)
1.1.2 Směrnice a vnitřní předpis
(1) Směrnice školy nebo školského zařízení
(též "vnitřní předpis" školy nebo školského zařízení)
vydává
statutární orgán organizace - ve většině případů se jedná o ředitele školy. Směrnice školy nebo školského zařízení jsou právně závazné, pokud mezi jejich "vydavatelem" a "příjemcem" existuje vztah nadřízenosti a podřízenosti. Tato podmínka pro právní závaznost musí být naplněna.14)
(2) Směrnicemi školy nebo školského zařízení se
v praxi
rozumí
nejčastěji tyto typy vnitřních předpisů: zřizovací listina, řád, směrnice, pokyny apod.
(3) Řád
je předpis, kterým se v organizaci zavádějí a stabilizují důležité systémy, určuje se struktura a pravidla vnitřního života organizace.15)
(4) Směrnice slouží ke konkretizaci
a stanovení podrobností, rozpracování určitých stereotypních postupů tak, aby bylo zajištěno jejich automatické provedení, chování zaměstnanců, ale přitom byl ponechán prostor pro jejich aktivitu a sebeuplatnění. Rozdíl mezi řádem a směrnicí je zřetelný u velkých organizací, kde lze možnost vydávaní směrnic delegovat na nižší vedoucí pracovníky.16)
(5) Pokyny jsou
na rozdíl od směrnic
časově omezené
. Mohou se týkat jen některých útvarů (částí) organizace, mohou být tedy vydávány i zmocněnými vedoucími pracovníky (v souladu s organizačním řádem organizace), na které byly delegovány určité pravomoci (zástupce ředitele, vedoucí vychovatelka, vedoucí školní jídelny apod.).17)
(6) Směrnice
je vydávána pro celou organizaci,
pokyn
je vydáván buď pro celou organizaci, nebo jen pro část organizace - organizační jednotku (například školní jídelnu).
(7) Smyslem vydání směrnice
je aplikace legislativních dokumentů na konkrétní podmínky školy nebo školského zařízení.
(8) Správné sestavení směrnice
školy nebo školského zařízení:
-
usnadňuje řízení,
-
snižuje rizika,
-
umožňuje předcházet sankcím,
-
dokumentuje činnost školy nebo školského zařízení,
-
dokladuje správnost postupu ředitele a dalších zaměstnanců,
-
umožňuje delegovat pravomoci,
-
upravuje vnitřní vztahy organizačních jednotek školy nebo školského zařízení a
-
upravuje vnější vztah školy nebo školského zařízení vůči jiným organizacím.
(9)
Pokud je na škole nebo školském zařízení
odborová organizace
a požaduje uzavření kolektivní smlouvy, musí ji s ní zaměstnavatel uzavřít v souladu s ustanoveními zákoníku práce.18)
(10) Vnitřní předpis
nemůže škola nebo školské zařízení vydat tam, kde je právní úprava
kogentní
19), tj. nelze ji nijak upravit, ale kde je
dispozitivní
20), dává určité možnosti výběru. Směrnici lze vydat tehdy, pokud to přímo určuje právní předpis nebo pokud je hypotéza právní normy obecná a zároveň relativně neurčitá.21)
(11) Pro vydání
směrnice není zapotřebí žádné zmocnění a není nutný souhlas zřizovatele. Ředitel či ředitelka školy nebo školského zařízení jako statutární orgán sám/sama zváží, jestli je vydání směrnice účelné pro řízení školy.
(12)
Velmi důležitou podmínkou správného fungování směrnic je
prokazatelné seznámení zaměstnanců
s těmito předpisy.22)
1.2 Formální náležitosti
(1)
Pro přehlednost vedení řízené dokumentace21) ve škole nebo školském zařízení je výhodné vytvořit
jednotnou vizuální podobu všech dokumentů
.
(2)
Doporučuje se, aby
titulní strana řízené dokumentace školy nebo školského zařízení obsahovala všechny důležité údaje týkající se daného dokumentu.
(3)
Jedná se o následující doporučované údaje: název organizace, název směrnice, číslo jednací, spisový znak, skartační znak, úvodní, uvozovací věta, platnost a účinnost směrnice.
(4)
Doporučení obsahu důležitých údajů na titulní straně vychází z podobného označování jako označování legislativních dokumentů ve Sbírce zákonů.
Tabulka č. 1:
Možný vzor údajů na titulní straně řízené dokumentace školy nebo školského zařízení
I----------------------------------------------------------------------------------------I
I Střední odborná škola Obec Město, Ulice č.p./č.or., PSČ Obec Město, příspěvková    I
I organizace                                       I
I                                            I
I se sídlem Ulice č.p./č.or., PSČ Obec Město                       I
I----------------------------------------------------------------------------------------I
I Sanitační řád školní jídelny Střední odborné školy Obec Město             I
I-------------------------------I---------------------------I----------------------------I
I Platnost od 0. 0. 2022    I Účinnost od  0. 0. 2022 I Platnost do  Další úprava I
I-------------------------------I---------------------------I----------------------------I
I Č. j.:   Ř/ŠJ/SOŠ/OM/1/2022 I Spisový znak  A/451.0  I Skartační znak A10     I
I-----------I-------------------I---------------------------I----------------------------I
I Závaznost I Školní jídelna Střední odborné školy Obec Město              I
I-----------I------------------------------I------------------I--------------------------I
I Zpracoval  Ing. Bc. Jméno Příjmení, MBA I Dne  0. 0. 2022 I Podpis  Příjmení v.r.  I
I------------------------------------------I------------------I--------------------------I
I Schválil  Mgr. Jméno Příjmení     I Dne  0. 0. 2022 I Podpis  Příjmení v.r.  I
I------------------------------------------I------------------I--------------------------I
I Nabytím účinnosti tohoto metodického materiálu se ruší:    Ř/ŠJ/SOŠ/OM/1/2011    I
I----------------------------------------------------------------------------------------I
I Pedagogická rada* projednala dne:               0. 0. 2022        I
I----------------------------------------------------------------------------------------I
I Školská rada** schválila dne:                 0. 0. 2022        I
I----------------------------------------------------------------------------------------I
 
Poznámka: * Použije se v případě zákonné povinnosti nechat projednat směrnici pedagogickou
       radou.
     ** Použije se v případě zákonné povinnosti nechat schválit směrnici školskou radou.
Zdroj:
Vlastní zpracování. 2022.
 
1.2.1 Název směrnice
(1)
Pro název směrnice, který vychází z terminologie příslušného právního předpisu, je nezbytné použít zcela přesný název.24)
(2)
Právní předpisy České republiky ve většině případů uvádějí jen neurčitý požadavek na slovní označení - například vnitřní předpis. V takovém případě je možné zvolit vlastní název a tím vlastně určit i obsah a rozsah předpisu - například sanitační řád školní jídelny.
(3)
Aby bylo zřejmé, kolik vlastních směrnic škola nebo školské zařízení vydaly, měly by být řádně evidovány a měl by
existovat jejich přehled
.
1.2.2 Název organizace
(1) Uvádí se
plný, nezkrácený název školy nebo školského zařízení podle zřizovací listiny, který musí být shodný s názvem uvedeným v rejstříku škol a školských zařízení a v obchodním rejstříku, pokud jsou v něm škola nebo školské zařízení zapsány.25)
(2) Tvorba názvu
příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, se řídí školským zákonem a zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přihlédnutím k ustanovením občanského zákoníku.26)
1.2.3 Číslo jednací
(1)
Směrnice bývají z praktických důvodů označovány
pořadovými čísly
v evidenci všech směrnic a
číslem jednacím
v evidenci všech dokumentů školy nebo školského zařízení.
(2)
V praxi osvědčené je označování směrnic
27) vlastní souvislou řadou
pořadových čísel, bez ohledu na dobu vzniku a jejich dalších změn či doplňků.
(3) Všechny
školou a školským zařízením
vydávané směrnice
se evidují nejčastěji zápisem do podacího deníku.28)
(4) Způsob vytváření
čísla jednacího
není předepsán
, škola nebo školské zařízení si může zvolit způsob nejvíce vyhovující užívaným zvyklostem - může mít například následující podobu:
  - pořadové číslo ze vzestupné řady podacího deníku  123
  - stejné číslo s uvedením kalendářního roku      123/2022
  - se značkou vyřizujícího oddělení          123/2022/ŠJ_SOŠ
  - se zkratkou vyřizující osoby            123/2022/AB
  - se zkratkou funkce vyřizující osoby         123/2022/Ved_ŠJ
  - ...
1.2.4 Spisový znak
(2)
Spisovým znakem se rozumí
označení
, které zařazuje dokumenty do věcných skupin pro účely jejich budoucího vyhledávání, ukládání a vyřizování.29)
(3)
Spisový znak je dokumentu přidělen nejpozději při jeho vyřízení.
1.2.5 Skartační znak30)
(1) Skartační znak
vyjadřuje hodnotu dokumentu podle jeho obsahu a označuje způsob posouzení dokumentu ve skartačním řízení - při vyřazování dokumentu z archivu školy nebo školského zařízení.
(2)
Skartačním znakem
"A" (archiv)
se označuje dokument trvalé hodnoty, který bude ve skartačním řízení navržen k vybrání jako archiválie.
(3)
Skartačním znakem
"S" (stoupa)
se označuje dokument bez trvalé hodnoty, který bude ve skartačním řízení navržen ke zničení.
(4)
Skartačním znakem
"V" (výběr)
se označuje dokument, u kterého při jeho vzniku není zřejmé, co se sním stane po uplynutí skartační lhůty - teprve při skartačním řízení bude posouzen a navržen buď k vybrání jako archiválie, nebo ke zničení (zařazení do "A" nebo "S").
(5)
Dokument se označuje
jedním skartačním znakem
.
(6) Skartační lhůta
se vyjadřuje číslem doplněným za skartačním znakem.31)
1.2.6 Úvodní, uvozovací věta
(1)
Úvodní, uvozovací věta obsahuje vždy informace o tom,
kdo vydává
směrnici a
jaké
k tomu
má oprávnění
.
(2)
Na školách a školských zařízeních je to zpravidla
statutární orgán (ředitel/ředitelka).
(3)
Slouží ke
kontrole
, zda vydávající nepřekročil své
kompetence
, zda byl opravdu oprávněn směrnici vydat.
(4)
Následuje
odkaz na právní předpisy
, ze kterých vychází nebo k jejichž provedení je směrnice vydávána.
1.2.7 Platnost
(1)
Dokument se stává platným splněním dvou podmínek -
připojením podpisu oprávněného pracovníka a vyhlášením
(vydáním či zveřejněním).32)
1.2.8 Účinnost
(1) Akt
nabytí
účinnosti
k určitému datu
znamená
, že od tohoto data se bude organizace dokumentem řídit.
(2)
Účinnost může být tedy
odložena k jinému, pozdějšímu datu, než je datum platnosti.
(3)
Dokument nemůže nabýt účinnosti dříve, než se stane platným - není přípustné dodatečné vytváření dokumentů - antidatování.
1.2.9 Text
(1)
Samotný text by měl nést znaky právní normy:
-
normativnost
- co má být uděláno, kdo to má udělat, jakým způsobem to má udělat,
-
závaznost
- povinnost všech zaměstnanců, povinnost určité skupiny zaměstnanců, povinnost zaměstnanců určité organizační jednotky,
-
obecnost
- neřeší konkrétní případ - musí vyhovovat pro opakující se situace,
-
vynutitelnost
- sankce, které hrozí při nedodržení vydané normy.
(2)
Uvádět související právní předpisy přímo do textu není příliš vhodné. Jejich uvedení v předpisu sice může přispět k orientaci v problematice, udržovat tento výčet v aktuálním stavu je ale velmi obtížné.
(3)
Pokud organizace považuje přehled souvisejících právních předpisů za vhodný, pak lze doporučit jeho uvedení v samostatné příloze předpisu.
1.2.10 Členění textu
(1)
Text zpravidla členíme
jedním ze dvou možných způsobů
.
(2) Prvním způsobem
je užití členění textu obdobného právním předpisům ve Sbírce zákonů - členíme text do oddílů, kapitol, článků, odstavců a písmen - kombinujeme velká a malá písmena, arabské a římské číslice.
A
Sanitační řád školní jídelny
1
Úvodní ustanovení sanitačního řádu školní jídelny
2
Obsah sanitačního řádu školní jídelny
a)
Cíl sanitačního řádu školní jídelny
b)
Základní pravidla dodržování správné hygienické praxe
c)
...
(3) Druhým způsobem
je užití členění textu číselným označováním.
1 Sanitační řád školní jídelny
1.1
Úvodní ustanovení sanitačního řádu školní jídelny
1.2
Obsah sanitačního řádu školní jídelny
1.2.1
Cíl sanitačního řádu školní jídelny
1.2.2
Základní pravidla dodržování správné hygienické praxe
1.2.3
...
(4) Používaní odrážek
u tohoto typu textu se nedoporučuje - při citacích z textu nelze spolehlivě určit místo, na které se citace odvolává.
1.2.11 Závěrečná ustanovení
(1)
Důležité
formální náležitosti
se zpravidla nacházejí taktéž v závěrečných ustanoveních na konci směrnice:
-
účinnost směrnice,
-
zrušovací ustanovení - derogační
klauzule
, kterou se stanoví předpisy, jež se směrnicí ruší, a
-
oprávnění kontrolovat dodržování předpisu nebo úkolů stanovených ve směrnici.
1.3 Proces vytváření směrnic33)
(1) Směrnice mají být
účelné, logicky uspořádané, dlouhodobě stabilní, stručné, věcné a konkrétní.
(2)
Srozumitelné a jednoznačné
formulace
ve směrnici
nesmí poskytovat možnost dvojího výkladu
.
(3) Směrnice nesmí být v žádném rozporu s jinými platnými právními předpisy a nemá tyto právní předpisy pouze opakovat.
(4) Směrnice nesmí nikomu
ze zaměstnanců organizace ukládat více nebo méně povinností a dávat více či méně oprávnění než zákon.
(5)
Do procesu vytváření směrnice
lze zapojit další zaměstnance
školy nebo školského zařízení - tíha konečného rozhodnutí a schválení je pouze na řediteli školy nebo školského zařízení.
(6)
Fenoménem dnešní doby je
rozdílný přístup různých institucí
v různých krajích, kde je výklad právních předpisů odlišný a jsou v nich jiné zvyklosti.
(7)
Velice náročnou prací je
udržovat směrnice v souladu
s právními předpisy vyšší právní síly - promítat do nich všechny jejich změny.
(8)
Při
změnách nebo aktualizacích směrnic
se postupuje stejně jako u směrnice nově vydávané - schválení, stanovení platnosti a účinnosti, prokazatelné seznámení atd.
(9) Aktualizace směrnic se
většinou
provádí
k 1. lednu v rámci kalendářního roku, 1. září v rámci školního roku nebo k jinému rozhodnému datu prvního dne v měsíci jiném než leden v rámci fiskálního - hospodářského - roku.
2 TVORBA SANITAČNÍHO ŘÁDU ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
(1) Sanitační řád zařízení školního stravování
34) = sanitační řád školní jídelny, sanitační řád školní jídelny - výdejny, sanitační řád školní jídelny - vývařovny a sanitační řád výdejny lesní mateřské školy.
(2)
Ustanovení sanitačního řádu zařízení školního stravování v praxi musí vždy vycházet z
konkrétních podmínek daného typu zařízení
školního stravování.
2.1 Základní údaje o směrnici sanitační řád zařízení školního stravování
(1) Název
"sanitační řád" není dán terminologií používanou právními předpisy. Název by měl vyjadřovat podstatu směrnice pro specifickou oblast hygieny a správné hygienické a výrobní praxe zařízení školního stravov

Související dokumenty

Pracovní situace

Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Poskytování dietního stravování v MŠ
Tematická zpráva ČŠI 2017
Spotřební koš
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Novela vyhlášky o školním stravování

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Stravenkový paušál
Nárok na dotovanou stravu v době konání praxe

Zákony

128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
449/2004 Sb. o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník
255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)

Vyhlášky

490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
107/2005 Sb. o školním stravování
84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky