IVP

Nejsem jistá, zda ve škole budeme postupovat správně, když:
– Přijde-li z PPP zpráva z vyšetření, kde má žák zaškrtnuto „s IVP“ – zákonný zástupce již nemusí žádat ředitele školy o udělení povolení ke vzdělávání podle IVP? Stačí jen informovaný souhlas, který nám zák. zástupce podepíše?
– Podpis zák. zástupce – informovaný souhlas – stačí jen jeden po dobu platnosti podpůrného opatření? Tzn. pokud je podpůrné opatření po dobu dvou let, stačí tento jeden podpis informovaného souhlasu?
ODPOVĚĎ
Předpokládám, že dokument, který je v dotazu označen jako „zpráva“, je doporučením školského poradenského zařízení.
Žádost o poskytování vzdělávání podle IVP
Podle § 18 odst.

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Školní psycholog na střední škole
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
Individuální výchovný plán
IVP v praxi školních a školských poradenských pracovníků (se zaměřením pro podporu žáků s mentálním postižením)
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Žádost o individuální vzdělávací plán, který je podpůrným opatřením
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Školy s rozšířenou výukou
Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Poradna

Individuální vzdělávání
IVP
Individuální vzdělávání
IVP
Platová třída
Zrušení IVP žáka střední školy
Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných