IVP

Vydáno:
Nejsem jistá, zda ve škole budeme postupovat správně, když:
– Přijde-li z PPP zpráva z vyšetření, kde má žák zaškrtnuto „s IVP“ – zákonný zástupce již nemusí žádat ředitele školy o udělení povolení ke vzdělávání podle IVP? Stačí jen informovaný souhlas, který nám zák. zástupce podepíše?
– Podpis zák. zástupce – informovaný souhlas – stačí jen jeden po dobu platnosti podpůrného opatření? Tzn. pokud je podpůrné opatření po dobu dvou let, stačí tento jeden podpis informovaného souhlasu?
ODPOVĚĎ
Předpokládám, že dokument, který je v dotazu označen jako „zpráva“, je doporučením školského poradenského zařízení.
Žádost o poskytování vzdělávání podle IVP
Podle § 18 odst.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Školy s rozšířenou výukou
Individuální vzdělávací plán
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
IVP v praxi školních a školských poradenských pracovníků (se zaměřením pro podporu žáků s mentálním postižením)
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Žádost o individuální vzdělávací plán, který je podpůrným opatřením
Individuální vzdělávací plán
Školní psycholog na střední škole
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
Individuální výchovný plán
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole

Poradna

Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu
Individuální vzdělávání
IVP
Individuální vzdělávání
IVP
Platová třída
Zrušení IVP žáka střední školy