Předškoláci v družině

Vydáno: 13 minut čtení

Do školní družiny mohou docházet i děti předškolního věku. Pojďme se společně zamyslet, jaká jsou specifika začlenění dětí z přípravné třídy do činnosti družiny, na co se zaměřit a jak propojit různé věkové skupiny dětí. Příspěvek nabízí i několik praktických zkušeností s prací s dětmi z přípravné třídy v družině.

Co nám říká o začlenění dětí, které navštěvují přípravnou třídu, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání?

§ 8 Činnost družiny: (1) Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné školy nebo několika škol,
případně i dětem v přípravné třídě jedné nebo více základních škol a dětem v přípravném stupni jedné nebo více základních škol speciálních.
§ 9 Účastníci činnosti družiny: (2)
K pravidelné denní docházce lze přijímat i děti z přípravných tříd základní školy nebo přípravného stupně základní školy speciální
, žáky druhého stupně základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře.
Z tohoto vyplývá, že družinu mohou navštěvovat i děti, které navštěvují přípravnou třídu.
Důvodů pro zřízení přípravné třídy může být několik. Jedním z důvodů může být tradice ve škole, kdy je spojena MŠ a ZŠ, což je vhodný a ideální stav. Dalším důvodem může být nedostatek míst v MŠ a přesun dětí do ZŠ. Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravná třída je určena nejen pro děti s odklad

Související dokumenty

Pracovní situace

Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Dohled a BOZ
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Darování antigenního testu škole
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19

Poradna

Poplatky za ŠD při rotační výuce
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Počet žáků ve třídě
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Žák v zahraničí
Školní klub
Zřizovatel