Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku 2023/2024

Vydáno: 23 minut čtení

Cílem článku je popsat podstatné úkoly spojené s řízením školní družiny nebo školního klubu v 1. pololetí školního roku 2023/2024. Jednotlivé situace a aktivity se vztahují na školní družiny a školní kluby zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „veřejné“), soukromé i církevní. Jestliže se činnost týká pouze školních družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku 2023/2024
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialista na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz
ZÁŘÍ
„Pokračující nová“ právní úprava
I ve školním roce 2023/2024, tj. od 1. 9. 2023, je nutné brát v potaz zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů. Jeho platnost byla prodloužena do 31. 8. 2024.
Konkrétně to znamená, že v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
-
má školní družina zařazovat cizince do oddělení (§ 3a),
-
může v oddělení školní družiny, ve kterých se vzdělávají výhradně cizinci nebo státní občané Ukrajiny, poskytovat zájmové vzdělávání pedagogický pracovník, který nesplňuje předpoklad prokázání znalosti českého jazyka (§ 6 odst. 1),
-
může být zájmové vzdělávání cizinců zajištěno takovým způsobem, že vedle jiného pedagogického pracovníka bude vykonávat přímou pedagogickou činnost i pedagogický pracovník, který nesplňuje předpoklad prokázání znalosti českého jazyka, který má znalost ukrajinského jazyka na úrovni rodilého mluvčího a který má znalost českého jazyka v rozsahu nezbytném pro výkon dané práce. Znalost českého jazyka v rozsahu nezbytném pro výkon dané práce ověří ředitel školského zařízení (školní družiny, školního klubu) rozhovorem (§ 6 odst. 2).
Od 1. 9. 2023 ředitel věnuje zvýšenou pozornost řízení pedagogického procesu a pracovněprávních vztahů, neboť s účinností od tohoto dne se mění mnohá ustanovení zákona o pedagogických pracovnících. Přehled změn důležitých pro školní družinu a školní klub je uveden níže.
a)
Pedagogický pracovník cizinec
prokazuje bezúhonnost
podle § 29a zákona o pedagogických pracovnících. Klíčovým momentem, který má vliv na prokazování bezúhonnosti, je vztah pedagogického pracovníka k členskému státu Evropské unie.
§ 29a odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících ve znění účinném od 1. 9. 2023
Fyzická osoba prokazuje bezúhonnost v případě podle odstavce 1 písm. a) před vznikem pracovněprávního vztahu nebo při podání žádosti o akreditaci předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů; výpis nesmí být starší než 3 měsíce. Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Změna vnitřního řádu školní družiny
Výroční zpráva o činnosti školy
Měsíční plán zahájení školního roku
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Změny termínů maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021
Vyplnění vysvědčení – 2. pololetí školního roku
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022

Poradna

Školní klub
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Zřizovatel
Školní družina a školní klub v církevní škole
Samostudium
Odpolední vyučování 1. stupeň
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Směrnice
Nekomunikace
Zřizovatel

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
218/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Nařízení vlády

567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí