Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Vydáno: 7 minut čtení
Změny za období únor 2024
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz
Sbírka zákonů
Zdroj: www.mvcr.cz
Vyhláška č. 11/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů
Částka 11/2024 Sbírky zákonů
Účinnost od 31. 1. 2024
V souvislosti s digitalizací přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole byl změněn § 15a a § 17 vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který upravuje obsahové náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a obsahové náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti uchazeče nebo žáka.

Související dokumenty

Pracovní situace

Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Tematická zpráva ČŠI 2017
Novela vyhlášky o školním stravování
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela maturitní vyhlášky
Stravování „cizích strávníků“
První kroky při vymáhání dlužného školného
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Přijetí cizince do základní školy
Platnost zkoušky
FKSP
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Jmenování ředitele
FKSP
ONIV
Dotace
Pracovní sešity
FKSP
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
FKSP a Flexi passy
Volby do školské rady

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
11/2024 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů