Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu

Plné znění otázky

V rámci veřejnosprávních kontrol kontrolujeme mimo jiné i evidenci k neodhlášeným a neodebraným jídlům v MŠ/ZŠ. Jde nám o správný a jednotný postup u příspěvkových organizací zřízených ÚSC v rámci našeho městského obvodu. Je nám jasné, že zorientovat se v zákoně a vyhlášce nemusí být pro každého jednoduché, zvlášť když některé používané pojmy, nejsou přesně popsány, proto bychom Vás poprosily o Váš názor. Máme dotaz k dotovaným obědům v MŠ. Jedná se o příspěvkovou organizaci zřízenou ÚSC. Jde o případ, kdy je dítě nepřítomno v MŠ od pondělí do čtvrtku a rodič stihne včas dítě odhlásit stravu na pondělí. V průběhu pondělí se dítě jeví v pořádku, rodič přihlásí dítě od úterý zpět do MŠ (strava je přihlášena). Dítě však opět nedorazí. Vedoucí školní jídelny tento den (úterý) považuje za první den neplánované nepřítomnosti s nárokem na dotovanou stravu. S vedoucí školní jídelny se rozcházíme v názoru co je „plánovaná“ nepřítomnost dítěte. Vedoucí školní jídelny má za to, že plánovaná nepřítomnost je nepřítomnost dítěte o které rodič dopředu ví a neplánovaná nepřítomnost je ta, kterou rodič dopředu neví (nemoc) a nedokáže vždy včas odhlásit z docházky a potažmo ze stravy. Náš názor je ten, že ve výše popsaném případu jde o souvislou nepřítomnost dítěte v MŠ od pondělí do čtvrtku, kdy první den rodič stihl odhlásit dítě ze stravy a v ostatní dny už dítě nemá nárok na dotovanou stravu. Neplánovanou nepřítomnost vnímáme, že jde o nepřítomnost, která souvisí s osobní situací dítěte. Jelikož vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění uvádí neplánovanou nepřítomnost (tj, bez ohledu na její důvod) a neomezuje jí pouze na neplánovanou nepřítomnost z důvodu nemoci a zdravotních potíží, může proto jít i o neplánovanou nepřítomnost z jiných osobních důvodů. Pokud rodič nestihne včas odhlásit dítě má nárok první den této neplánované nepřítomnosti na dotovanou stravu. Plánovanou nepřítomnost dítěte chápeme jako situaci, kdy škola z objektivního důvodu nemohla zajistit činnost předškolního vzdělávání, k němuž je dítě přihlášeno a jichž by se mělo účastnit (předškolní děti, děti s odloženou školní docházkou, které úplatu za předškolní vzdělávání nehradí) nebo se mohlo účastnit (děti 3-6 let u nichž není povinná předškolní docházka, úplatu za předškolní vzdělává ní hradí). Tato situace např. nastává je popsána u středoškolského vzdělávání …..“Například během „svatého týdne“, rozumíme-li jím období, kdy škola neuskutečňuje pro žáka ani vyučování ani jiné činnosti, na nichž by měl nebo mohl být žák ve škole účasten, jde o „plánovanou nepřítomnost“ ve škole“ viz stanovisko Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy/Č.j.: MSMT-17742/2012-20 ze dne 30. dubna 2012.Domníváme se, že takto lze stanovisko aplikovat i na předškolní a základní vzdělávání, kdy je z tohoto stanoviska zřejmé, že plánovaná nepřítomnost dítěte/žáka/studenta ve škole nastává z objektivních příčin na straně školy nikoliv subjektivních příčin na straně dítěte/žáka/studenta a v takových případech je strava automaticky školou odhlášena. Domníváme se, že situace, kdy rodič o nepřítomnosti dítěte dopředu ví a včas odhlásí dítě z docházky a potažmo ze stravy nelze považovat v kontextu vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění za plánovanou nepřítomnost, jelikož strava nebyla vůbec připravena a rodiči tak nevznikly žádné náklady (ani v souvislosti s dotovaným obědem). Dále vnímáme, že postupem vedoucí školní jídelny, která souvislou nepřítomnost dítěte dělí dále na základě přihlášek rodičů na plánovanou a neplánovanou nepřítomnost, dochází k čerpání dotované stravy i v jiné dny než jen v první den nepřítomnosti dítěte.

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 4 vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování