Pracovnělékařské prohlídky pedagogických pracovníků a smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb

Vydáno:

K aktuálním tématům posledních měsíců patří absolvování lékařských prohlídek zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání a smlouva o poskytování pracovnělékařské péče. Vyplývají z novely zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, která nabyla účinnosti 1. 4. 2013, a z vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), která nabyla účinnosti 3. 4. 2013.

Pracovnělékařské prohlídky pedagogických pracovníků a smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb
PhDr. Bc.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
Cílem článku je shrnout podstatné momenty týkající se:
 
podmínek absolvování a hrazení
vstupních prohlídek
uchazečů o zaměstnání – pedagogických pracovníků,
 
podmínek absolvování periodických, mimořádných a výstupních zdravotních prohlídek pedagogických pracovníků,
 
uzavření smlouvy o pracovnělékařských službách.
V textu článku jsou uváděny následující právní předpisy:
 
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“),
 
zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění (dále jen „zákon o specifických zdravotních službách“),
 
vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče – dále jen „vyhláška o pracovnělékařských službách“).
VSTUPNÍ PROHLÍDKA UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ, SE KTERÝM MÁ BÝT UZAVŘENA PRACOVNÍ SMLOUVA
Vstupní lékařskou prohlídkou se zjišťuje uchazečova zdravotní způsobilost k práci. V § 59 odst. 1 písm. b) zákona o specifických zdravotních službách je striktně řečeno, že zaměstnavatel zajistí vstupní lékařskou prohlídku vždy před uzavřením pracovního poměru. Ve školské praxi se nejčastěji jedná o situaci, kdy zaměstnavatel musí zajistit vstupní lékařskou prohlídku před uzavřením pracovní smlouvy.
Vstupní lékařské prohlídky
se podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. a) zákona o specifických zdravotních službách uskutečňují:
 
u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu (pro zjednodušení je v článku označován jako „smluvní lékař“), nebo
 
u registrujícího poskytovatele uchazeče o zaměstnání, ke kterému vyslal osobu ucházející se o zaměstnání (tj. u „obvodního lékaře“ uchazeče o zaměstnání; pro zjednodušení je v článku označován jako „registrující lékař“).
Jak má zaměstnavatel
určit poskytovatele pracovnělékařských služeb
(lékaře), je uvedeno v § 54 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách. Určení lékaře, u kterého má proběhnout vstupní lékařská prohlídka, závisí na dvou faktorech:
 
na zařazení prací, které má zaměstnanec vykonávat, do první nebo vyšší (druhé, třetí, čtvrté) kategorie prací,
 
na tom, zda je součástí vykonávané práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy.
Podle § 54 odst. 2 písm. b) zákona o specifických zdravotních službách potenciální zaměstnavatel
může vyslat uchazeče o zaměstnání
k absolvování vstupní lékařské prohlídky k „registrujícímu lékaři“, jestliže se uchází o zaměstnání, při kterém budou vykonávány práce zařazené pouze do kategorie první, není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy.
Nenápadná pasáž
„...není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy“
(která se bude v tomto článku opakovat několikrát) je důležitá vzhledem k pedagogickým pracovníkům.
„Jiným právním předpisem“ je v případě pedagogických pracovníků zákon o pedagogických pracovnících.
Ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících hovoří o tom, že pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo je zdravotně způsobilý.
Zákon o pedagogických pracovnících neobsahuje přímo podmínky zdravotní způsobilosti pedagogických pracovníků, avšak v § 3 odst. 2 odkazuje na právní předpis, kterým se posuzování zdravotní způsobilosti pedagogických pracovníků řídí. Jedná se o odkaz na Směrnici Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku Ministerstva zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (reg. v částce 2/1968 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Tato směrnice je však zrušena vyhláškou o pracovnělékařských službách.
Vyhláška o pracovnělékařských službách
„stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání, ke sportu, tělesné výchově nebo jiné činnosti“
[§ 52 písm. b) zákona o specifických zdravotních službách]. Konkrétně v příloze č. 2 v části II. Rizika ohrožení zdraví pro práci ve školách a školských zařízeních uvádí:
§ 1.1. Práce ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb, včetně poskytování sociálních služeb ve vlastním sociálním prostředí osob, a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru
Poznámka: Pro práce ve školství, kde je hlasová zátěž, platí i položka 1.12.
A.
Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
 
prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
 
prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
B.
Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
 
závažné duševní poruchy a poruchy chování,
 
drogová a alkoholová závislost v anamnéze,
 
závažné poruchy smyslových orgánů nebo řeči.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
1.12. Hlasová zátěž
A.
Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
 
těžká nedomykavost hlasivek,
 
těžká hyperkinetická dysfonie.
B.
Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
 
závažné chronické nemoci horních dýchacích cest a hlasivek,
 
papilomatóza hrtanu,
 
obrna n. recurrens,
 
fonastenie,
 
fibromy a jiné novotvary hlasivek,
 
těžká nedoslýchavost.
Vstupní prohlídka:
základní vyšetření
Periodická prohlídka:
základní vyšetření
Výstupní prohlídka:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Následné prohlídky:
0
Shrnuto:
Všichni uchazeči o zaměstnání – pedagogičtí pracovníci, i když vykonávají pouze práce zařazené do kategorie první – absolvují vstupní lékařskou prohlídku u „smluvního lékaře“ zaměstnavatele.
Pro úplnost dodejme, že práce zařazuje do druhé kategorie prací ředitel školy nebo školského zařízení (zaměstnavatel), a to na základě materiálu vypracovaného osobou odborně způsobilou podle zákona upravujícího zajištění dalších podmínek BOZP1). O zařazení do druhé kategorie prací již nerozhoduje hygienická stanice (§ 37 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění).
Pokud se uchazeč o zaměstnání nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, považuje se za
zdravotně nezpůsobilého
k výkonu práce, k níž má být zařazen (§ 59 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách).
Výsledkem vstupní lékařské prohlídky
je zdravotní posudek o způsobilosti (resp. nezpůsobilosti) k práci.
Úhradu vstupní lékařské prohlídky upravuje § 59 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách. Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Jestliže potenciální zaměstnavatel skutečně uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovní smlouvu, pak zaměstnavatel uhradí zaměstnanci vstupní lékařskou prohlídku.
Uchazeč o zaměstnání a potenciální zaměstnavatel
se mohou dohodnout jinak. Například:
 
zaměstnavatel se se všemi uchazeči o zaměstnání může dohodnout na tom, že jim uhradí vstupní lékařskou prohlídku,
 
zaměstnavatel se může dohodnout s uchazečem o zaměstnání, se kterým uzavřel pracovní smlouvu, že mu vstupní lékařskou prohlídku neuhradí.
VSTUPNÍ PROHLÍDKA UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ, SE KTERÝM BUDE UZAVŘENA DPP NEBO DPČ
Novelizované znění § 59 odst. 1 písm. b) zákona o specifických zdravotních službách uvádí situace, ve kterých zaměstnavatel:
 
zajistí vždy
vstupní lékařskou prohlídku před uzavřením dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,
 
může vyžadovat
vstupní lékařskou prohlídku před uzavřením dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
Povinné zajištění vstupní lékařské prohlídky před uzavřením DPP nebo DPČ se týká těchto případů:
 
osoba ucházející se o zaměstnání je zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou,
 
osoba ucházející se o zaměstnání je zařazena k práci, jejíž součástí je činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy.
Fakultativní (možné) vyžadování vstupní lékařské prohlídky se týká zaměstnavatele, který má pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě DPP nebo DPČ.
Pedagogický pracovník, se kterým má být uzavřena DPP nebo DPČ, opět spadá do kategorie osob zařazených k práci, jejíž součástí je činnost, pro jejíž výkon jsou
podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy
(tj. zákonem o pedagogických pracovnících).
PERIODICKÁ PROHLÍDKA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZAMĚSTNANÝCH NA ZÁKLADĚ PRACOVNÍ SMLOUVY
Podle § 11 vyhlášky o pracovnělékařských službách závisí četnost periodické lékařské prohlídky na dvou faktorech:
  • kategorie prací,
  • věk zaměstnance.
Od kterého dne se provádí periodické lékařské prohlídky podle „nových“ lhůt?
Ustanovení § 18 vyhlášky o pracovnělékařských službách zní:
§Pracovnělékařské prohlídky, jejichž termíny k provedení byly stanoveny přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nebo podle jiných právních předpisů, se provedou v těchto termínech. Lékařské prohlídky v termínech podle této vyhlášky se provedenou v návaznosti na provedení lékařských prohlídek uvedených ve větě první, pokud jiné právní předpisy nestanoví jinak.
Jednoduše řečeno, jestliže byla periodická prohlídka
provedena do 3. 4. 2013
(tj. přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky), pak byla následující periodická prohlídka stanovena podle „staré“ právní úpravy (tj. za 3 roky) a v tomto termínu (tj. za 3 roky) také proběhne. Teprve
následující periodická prohlídka
bude stanovena a proběhne v termínu podle nové právní úpravy.
Stejný princip se použije při stanovení termínu periodické prohlídky v souvislosti s dovršením 50 let věku. Jako příklad uvedeme ustanovení § 11 odst. 1 vyhlášky o pracovnělékařských službách, které zní:
§Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví
 
v kategorii první se provádí
 
jednou za 6 let, nebo
 
jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1.
Zaměstnanci, který absolvoval vstupní nebo periodickou lékařskou prohlídku do dovršení 50 let věku, se stanoví následující periodická lékařská prohlídka v termínu pro zaměstnance do dovršení 50 let věku. Teprve následující periodická prohlídka je stanovena v termínu pro zaměstnance, kteří již dovršili 50 let věku.
PERIODICKÁ PROHLÍDKA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZAMĚSTNANÝCH NA DPP, DPČ
Ustanovení § 11 odst. 5 vyhlášky o pracovnělékařských službách uvádí, že jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, periodické prohlídky se neprovádějí.
Situace, kdy se
v případě prací vykonávaných na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr, periodické prohlídky provádějí, jsou podmíněny následujícím:
 
práce na základě DPP nebo DPČ jsou vykonávány opakovaně,
 
doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky,
 
zaměstnavatel provádění periodických prohlídek vyžaduje.
Periodické prohlídky pedagogických pracovníků pracujících na DPP nebo DPČ nejsou ve školské praxi pravděpodobné.
Vyplývá to zejména z toho, že tyto periodické prohlídky nebudou provedeny, pokud to zaměstnavatel nebude vyžadovat. Dále si lze jen stěží představit, že by byla splněna podmínka – doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky (tj. např. pro zaměstnance vykonávající práce zařazené do první kategorie prací ve věku do 50 let – 6 let).
MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA
Podmínky provedení mimořádné prohlídky
jsou uvedeny v § 12 vyhlášky o pracovnělékařských službách. Z těchto ustanovení jsou ve školské praxi pravděpodobné následující případy:
§ 12 odst. 2 Mimořádná prohlídka se provádí, pokud:
...
e)
byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší než je interval periodické prohlídky,
f)
byl výkon práce přerušen
 
z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak,
 
v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví nebo
 
z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců.
§ 12 odst. 3
Mimořádná prohlídka se dále provádí na základě:
a)
žádosti předložené zaměstnavatelem z vlastního podnětu nebo podnětu zaměstnance,
b)
informace sdělené ošetřujícím lékařem o důvodném podezření, že změnou zdravotního stavu zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti.
Ve školské praxi se zřejmě nejčastěji setkáme s případy mimořádné prohlídky pedagogických pracovníků, kterou nařídí zaměstnavatel, a to v případě:
 
pedagogických pracovníků,
kteří přerušili výkon práce z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů
(a to proto, že činnost pedagogických pracovníků je činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví – viz příloha č. 2, část II. Rizika ohrožení zdraví),
 
zaměstnanců, kteří přerušili výkon práce na dobu delší než 6 měsíců z „jiných důvodů“, například pedagogičtí zaměstnanci, kteří
přerušili výkon práce z důvodu čerpání rodičovské dovolené.
Nelze však zapomínat na oprávnění zaměstnance požádat o provedení mimořádné prohlídky z vlastního podnětu. Tehdy je zaměstnavatel povinen zaměstnance odeslat na mimořádnou prohlídku [§ 55 odst. 1 písm. d) zákona o specifických zdravotních službách].
Pokud byla mimořádná prohlídka provedena podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky o pracovnělékařských službách, pak dochází ke změně lhůty provedení periodické prohlídky, nevyplývá-li z lékařského posudku jinak (§ 12 odst. 5 vyhlášky o pracovnělékařských službách). Znamená to, že
termín následující periodické prohlídky
se odvíjí od termínu mimořádné prohlídky.
VÝSTUPNÍ LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Podle ustanovení § 13odst. 1 vyhlášky o pracovnělékařských službách se
výstupní prohlídka
provádí
 
na základě žádosti,
 
pokud tak stanoví jiný zákon.
Autorce článku není znám zákon, který by v případě pedagogických pracovníků ukládal provedení výstupní prohlídky.
Dále § 13 odst. 2 vyhlášky o pracovnělékařských službách, uvádí, že
výstupní prohlídky se provádí vždy
před:
 
ukončením pracovněprávního nebo obdobného vztahu,
 
převedením na práci se sníženou náročností ve smyslu snížení míry rizika nebo příznivějších pracovních podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance.
Výjimky při provedení výstupní lékařské prohlídky uvádí § 13 odst. 3 vyhlášky o pracovnělékařských službách:
§Výstupní lékařská prohlídka se neprovádí, jde-li o:
 
práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem, a pokud u zaměstnance nebyla zjištěna v době výkonu práce u zaměstnavatele nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo pracovní úraz,
 
výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jestliže nebylo podle zákona vyžádáno provedení vstupní lékařské prohlídky a není-li podezření na změnu zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce.
Podmínky zdravotní způsobilosti pedagogických pracovníků
jsou stanoveny zákonem o pedagogických pracovnících. Proto v případě, kdy pedagogický pracovník požádá o provedení výstupní prohlídky před ukončení pracovního poměru, nelze se na výjimku odkázat a výstupní prohlídku je nutno provést.
Je málo pravděpodobné, že by požádal o výstupní prohlídku pedagogický pracovník vykonávající práci na základě DPP nebo DPČ. Pokud by tak učinil, také nelze využít výjimku a výstupní prohlídku uskutečnit, protože tento pedagogický pracovník absolvoval vstupní lékařskou prohlídku.
ŽÁDOST ZAMĚSTNAVATELE O PROVEDENÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY
Podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona o specifických zdravotních službách „je zaměstnavatel povinen při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů vybavit jej žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno“. Dále jsou náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci rozvedeny v § 15 vyhlášky o pracovnělékařských službách.
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB
Zákon o specifických zdravotních službách nabyl účinnosti 1. 4. 2012. V § 98  zavedl lhůtu jednoho roku (do 1. 4. 2013), ve které měl
zaměstnavatel zajistit uzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb
v souladu s § 53 až 55 (s výjimkou § 58, který nabyl účinnosti 1. 4. 2012).
„Staré“ smlouvy o poskytování závodní preventivní péče, které školy nebo školská zařízení uzavřela v minulosti, neztrácejí automaticky k 1. 4. 2013 svou platnost. Tyto smlouvy je třeba vypovědět v souladu s podmínkami, které jsou ve smlouvě uvedeny, nebo ukončit dohodou obou smluvních stran.
Obsah „nové“ smlouvy
o poskytování pracovnělékařských služeb by měl být koncipován v souladu:
 
s druhy pracovnělékařských služeb a jejich obsahem,
 
povinnostmi poskytovatele pracovnělékařských služeb.
Druhy pracovnělékařských služeb (hodnocení zdravotního stavu, poradenství, dohled) jsou uvedeny v § 53 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách.
Obsah uvedených druhů pracovnělékařských služeb
je rozveden v § 2 vyhlášky o pracovnělékařských službách.
Z obsahu pracovnělékařských služeb je účelné zdůraznit:
 
zpracování rozborů vzniku a příčin pracovních úrazů, výskytu nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání,
 
poradenské činnosti při úpravách pracovních míst, včetně míst pro zaměstnance se zdravotním postižením,
 
poradenské činnosti při výběru osobních ochranných pracovních prostředků,
 
poradenské činnosti při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik při práci a zařazování prací do kategorií podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví,
 
poradenské činnosti spočívající v provádění školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnance,
 
pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů.
Některé
momenty pracovnělékařských služeb
se mohou překrývat se službami, které škole nebo školskému zařízení poskytuje osoba odborně způsobilá podle zákona upravujícího zajištění dalších podmínek BOZP. Je na zaměstnavateli, které z těchto momentů zařadí do smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb.
ZÁVĚR
Vstupní lékařskou prohlídku
musí absolvovat pedagogický pracovník, který má být zaměstnán na základě pracovní smlouvy, a to u „smluvního lékaře“ zaměstnavatele. Vstupní lékařskou prohlídku musí absolvovat pedagogický pracovní, který má být zaměstnán na základě DPP nebo DPČ, a to u „smluvního lékaře“ zaměstnavatele.
Periodické prohlídky
pedagogických pracovníků probíhají u „smluvního lékaře“ zaměstnavatele. Jestliže poslední periodická prohlídka pedagogického pracovníka proběhla do 3. 4. 2013, pak první následující periodická prohlídka proběhne ve lhůtě určené podle „staré“ právní úpravy, tj. ve lhůtě 3 let.
Mimořádná prohlídka
bude nejčastěji provedena z toho důvodu, že pedagogický pracovník přerušil výkon práce na dobu delší než 6 měsíců z „jiných důvodů“ (např. čerpání rodičovské dovolené). „Staré“ smlouvy o poskytování závodní preventivní péče, které nebyly uzavřeny na dobu určitou, musí být ukončeny (např. výpovědí).
1 Viz zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.

Související dokumenty

Pracovní situace

Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Školský zákon a jeho vyhlášky
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Návštěva lékaře
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)