Jaké jsou právní vztahy mezi orgány státní správy a samosprávy jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?

Vydáno:

Na začátku dubna 2019 se konal na Filozofické fakultě Karlovy univerzity 12. ročník konference Škola jako místo setkávání. Konference bývá přirozeně zaměřená na ty, kteří vzděláváním procházejí – na děti od nejútlejšího věku až po mladé dospělé – a také na všechny, kteří ve školství působí. Zaměřila jsem se také na setkávání, jen trochu jiného druhu. Zaměřila jsem se na to, jaké agendy a jací aktéři se setkávají ve vzdělávacím systému. Zaměřila jsem se také na jejich vzájemné vztahy a zaměřila jsem se i na překážky, které jsou ve svém důsledku schopny vzdělávací systém jako veřejnou službu až paralyzovat. Zaměřila jsem se tak hlavně na právní systém vztahů mezi zřizovateli a školami a školskými zařízeními, kterým byl věnován i letní speciál Řízení školy č. 7-8. V něm se jednotliví autoři věnovali vztahům a pozicím škol a zřizovatelů jako jedněch z aktérů vzdělávání z nejrůznějších pohledů.

Poskytovatel veřejné služby, zřizovatel poskytovatele veřejné služby, stát. Kdo je kdo?
Obecně je za existenci systémů veřejných služeb odpovědný stát. Nejde však o to, aby státní orgány a instituce zajišťovaly, či dokonce poskytovaly konkrétní veřejné služby přímo. Odpovědnost státu za existenci systému konkrétní veřejné služby znamená, že stát závazně určí veškeré náležitosti tohoto systému včetně kontrolních mechanismů. Veřejnou službou se pak rozumí každá služba, která je za takovou službu označena přímo právní normou jako obecně závazným pravidlem. Současně jde o službu, která je částečně nebo plně financována z veřejných rozpočtů. V případě vzdělávání je toto označeno za veřejnou službu v § 2 školského zákona (zák. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Poskytovateli veřejné služby vzdělávání jsou školy a školská zařízení. Kromě vzdělávání jsou veřejnou službou typicky služby zdravotnické, sociální či veřejná doprava.
Právní předpisy také obecně určují, které orgány veřejné správy či další instituce jsou povinny veřejnou službu zajišťovat. V případě vzdělávání jsou zřizovateli obce a kraje jako veřejnoprávní entity, ale i některá ministerstva: školství, spravedlnosti, vnitra, obrany či zahraničních věcí (§ 169 odst. 3 a 4 a § 172 školského zákona). Současně právní předpisy obsahují i pravidla pro ty, kteří veřejné služby skutečně poskytují, tj. v případě vzdělávání i pro školy a školská zařízení. Nejde jen o tzv. školskou legislativu, ale o všechny právní předpisy, které souvisejí s činností i chodem škol a školských zařízení. Zřizovatelé zakládají školy a školská zařízení jako poskytovatele veřejných služeb právě proto, že jsou povinni ze zákona veřejné služby zajistit, aniž by je přitom museli přímo sami poskytovat. Pokud by tomu tak nebylo, odehrávalo by se poskytování nejen školských služeb přímo obcemi, kraji či dalšími institucemi, kterým zákon ukládá povinnost zajistit poskytování veřejné služby. A my bychom chodili nejen za vzděláváním automaticky na obecní či městské radnice, na krajské úřady, případně další veřejné instituce – zajímavá představa.
Může se zřizovatel chovat nezřízeně?
Pro zřizovatele jsou závazné v

Související dokumenty

Zákony

128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Stávka pedagogických pracovníků z pohledu zřizovatele
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Vyhlášení konkurzu na místo ředitele školy / školského zařízení
Přístupnost školního webu podle litery zákona
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Školská rada - základní údaje
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Kalendář
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Ředitelské volno

Poradna

Jmenování ředitele
Zřizovatel
Zřizovatel
Doplňková činnost
Míra vzdělávací povinnosti
Platová třída 13
Přímá vyučovací povinnost
Školní klub
Náhrada mzdy
Soukromá škola - stravování
Úvazek
Jmenování ředitele
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz