Interní předpisy školy optikou nové právní úpravy a častých problémových míst

Vydáno: 15 minut čtení

Začátek nového kalendářního roku nebo začátek druhého pololetí školního roku je často okamžikem, ke kterému se mění, aktualizují interní předpisy školy nebo školského zařízení. Cílem článku je usnadnit školám uvedenou činnost a popsat ustanovení organizačního řádu, vnitřního platového předpisu, školního řádu a vnitřního řádu vyžadující zvýšenou pozornost, a to z důvodu nové právní úpravy nebo častých pochybení v dané oblasti. Článek je určen pouze pro školy nebo školská zařízení v právní formě příspěvkové organizace.

Interní předpisy školy optikou nové právní úpravy a častých problémových míst
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
poradenské služby ve školství; www.monikapuskinova.cz
Podstata interního předpisu
V článku se interní (vnitřní) předpis chápe jako dokument,
*
ve kterém ředitel školy a školského zařízení hromadně upravuje práva a povinnosti určitých osob (např. žáků, zaměstnanců),
*
ve kterém jsou obsažena ustanovení organizačního nebo technického rázu.
Pro správné pochopení podstaty interního předpisu je důležité zdůraznit, že interní předpis vydávaný ředitelem školy nebo školského zařízení není dohodou podmíněnou souhlasem všech smluvních stran. Naopak, interní předpis vydávaný ředitelem školy nebo školského zařízení je jednostranným aktem aplikace práva nebo jednostranným aktem řízení.
V praxi škol a školských zařízení se interní předpisy označují různými pojmy – řád, směrnice, vnitřní předpis atd.
Organizační řád
Právní předpisy řediteli příspěvkové organizaci nepředepisují povinně vydat organizační řád. Vydání jednoznačného a srozumitelného organizačního řádu však garantuje logické a správné vymezení vztahů vznikajících v organizaci, a to jak vztahů souvisejících se vzděláváním, tak vztahů pracovněprávních.
*
<

Související dokumenty

Pracovní situace

Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Odměňování platem
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Zveřejnění údaje o platu
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Školní řád pro základní umělecké školy
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Telefonické ověřování výše platu
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované

Poradna

Kariérový poradce
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Individuální vzdělávání
Příplatek za vedení
Úplata za ŠD
Platový tarif vedení školy
Odměna za pedagogickou intervenci
Uvolnění z výuky
Řády učeben
Začátek vyučování
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Školní psycholog a jeho financování
Zákaz používání mobilu v budově školy
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
284/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
322/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů