Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování

Vydáno:

Stravování zaměstnanců se v první řadě řídí § 236 zákoníku práce, v platném znění. Povinnost umožnit závodní stravování nemá zaměstnavatel vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. Náhrady za stravné při tuzemské pracovní cestě se poskytují, je-li delší než 5 hodin.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Vyhlášky

84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

Pracovní situace

Specifika školství a pracovní cesty
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Účast na školení během víkendu
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Závodní stravování
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Cestovní náhrady
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Pracovní cesty
Cestovní náhrady v případě svazkové školy
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady poskytované neveřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Cestovní náhrady poskytované veřejnými školami a školskými zařízeními v ČR

Poradna

Proplacení pracovní cesty
Pracovní cesta ve svátek
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Povinnost učitele zúčastnit se adaptačního kurzu
Cestovní náhrady
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Cestovné učitelů během školní akce
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování
Zdravotní průkaz
Soukromá škola - stravování
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Stravné při DVPP a pravidelné pracoviště pedagoga
Výkaz práce a cestovní náhrady při dvoudenním školení zaměstnanců školy
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Odpis zboží ze skladu