Systematické zajišťování logopedické intervence ve školství

Vydáno: 17 minut čtení

O logopedické problematice jako takové toho bylo v uplynulém období, v souvislosti se zveřejněnou informací o vzrůstajících počtech dětí předškolního a mladšího školního věku s narušením komunikačních schopností, napsáno poměrně hodně. Oponenty z rezortu zdravotnictví je na oblast školské logopedie často mylně a klamně vrhán stín pochyb o kompetencích logopedů působících právě v rezortu školství.

Systematické zajišťování logopedické intervence ve školství
PhDr.
Veronika
Včelíková
Ph.D.
členka výkonného výboru Asociace logopedů ve školství,
Skutečnost, která se bohužel tak často veřejně neuvádí, je
propracovanost uceleného systematického komplexního zajišťování logopedické intervence ve školství
. Právě ve školách a školských zařízeních je třeba celé škály různorodých logopedických intervenčních postupů a činností, které je nezbytné ve výchovně vzdělávací soustavě naprosto cíleně a systémově poskytovat. Veškeré podmínky pro zajišťování speciálně pedagogické péče dětem, žákům a studentům s narušenou komunikační schopností jsou ze strany MŠMT přesně vymezeny příslušnými prováděcími předpisy.
Nejedná se tedy o žádné nahodilé či ledabylé poskytování logopedických služeb nekompetentními pedagogy, naopak, jde o velmi propracovaný, ucelený, systematicky vybudovaný a neustále rozvíjející se
komplex velkého spektra odborných, primárně poradenských, činností, které zajišťují a realizují plně kvalifikovaní a erudovaní specialisté v oboru školské logopedie na několika úrovních
. Napříč jednotlivými kraji ČR se podařilo v průběhu uplynulých desetiletí vybudovat
funkční síť poradenských – logopedických pracovišť
, která zaštiťují úroveň a kvalitu školské logopedie.
Vývoj systematického zajišťování logopedické intervence ve školství od počátků po současnost
Logopedie přesahuje mezirezortně do školství, zdravotnictví, ale také do působnosti ministerstva práce a sociálních věcí. V každém rezortu je její zajišťování i personální obla

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Náplň práce školního speciálního pedagoga
VP a další poradenští pracovníci
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
VP a pedagogicko-psychologická poradna
Školní psycholog na základní škole
Přehled situací, kdy je doporučení či součinnost školského poradenského zařízení nezbytnou podmínkou pro úkony ve vzdělávání
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Jak na modrou velrybu
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Rodič, poručník, pěstoun
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN

Poradna

Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Příplatek
Kvalifikace