Náplň práce školního speciálního pedagoga

Náplně práce byly zpracovány na základě přílohy č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, rozdíly oproti legislativnímu textu vycházejí z potřeb pedagogického terénu škol a ŠPZ a připomínek zástupců odborných asociací (zkušenosti z MAP, KAP, RAMPS).

Související dokumenty

Pracovní situace

VP a další poradenští pracovníci
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Náplň práce školního psychologa
VP a pedagogicko-psychologická poradna
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Školní psycholog na základní škole
Školní metodik prevence
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Přehled situací, kdy je doporučení či součinnost školského poradenského zařízení nezbytnou podmínkou pro úkony ve vzdělávání
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem

Poradna

Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Příplatek
Ochrana osobních údajů
Kvalifikace

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních