Pozice školského logopeda má v zákoně o pedagogických pracovnících právem své místo

Vydáno: 9 minut čtení

(Proč jsou logopedi ve školách správná cesta)Logopedická intervence má v rezortu školství bezpodmínečně své místo, stejně jako školský logoped. Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících ve svém obsahu naprosto správně a oprávněně usiluje o legislativní ukotvení pozice školského logopeda, neboť se v systému školských poradenských pracovišť tato profese již dlouhodobě praxí osvědčila.

Narušené komunikační schopnosti v dětské populaci nadále přibývají

Vady řeči neboli narušené komunikační schopnosti
jsou zejména
mezi dětskou populací stále častější.
Statistické údaje zveřejněné v posledních letech poukazují na vyšší výskyt narušení komunikačních schopností u dětí v předškolním i primárním vzdělávání. U předškolních dětí je uváděno, že u více jak 40 % se objevuje určitá patologie nebo obtíž v komunikačním procesu či ve vývoji řeči jako takové. Oslabení jazykové výkonnosti, řečové a komunikační obtíže, společně s nezralostí percepcí (jako je např. sluchové vnímání atd.) bývají navíc
častou příčinou doporučení odkladu školní docházky
. Z dostupných statistických dat lze dále vyčíst, že zhruba
každé desáté dítěte v České republice
je stižené určitým typem/druhem narušené komunikační schopnosti.
Také z výkaznictví logopedů pracujících ve školství, konkrétně ve školských poradenských pracovištích typu speciáln

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Novela školského zákona
Školní psycholog na základní škole
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Novela maturitní vyhlášky
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Přehled situací, kdy je doporučení či součinnost školského poradenského zařízení nezbytnou podmínkou pro úkony ve vzdělávání
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Adaptační koordinátor
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Individuální konzultace na půdě školy
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě