Několik poznámek k několika druhům asistenta pedagoga a dalším asistencím

Vydáno:

Jak už sám název napovídá, asistent pedagoga jako pedagogický pracovník podle zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., § 20) existuje ve více druzích. Jde o stav velmi podobný stavu individuálního vzdělávacího plánu, o jehož dvou druzích jsem už psala v minulosti1). Každý ze dvou druhů individuálního vzdělávacího plánu slouží úplně jinému účelu a má své vlastní procesy, a proto se nedají vzájemně zaměňovat. Stejně je tomu i v případě několika druhů asistenta pedagoga. Ve školství se vyskytují i další profese, které nesou ve svém názvu označení „asistent“. S jistotou je možné říci, že tyto další asistující profese nemají mnohdy s profesí asistent pedagoga společného příliš či jen pramálo. Jen v tom každodenním shonu není prostor si uvědomit, co má vlastně ten který asistent na práci a o který druh asistenta pedagoga či jiného asistenta vlastně jde.

 

 

 

Několik poznámek k několika druhům asistenta pedagoga a dalším asistencím
Mgr.
Veronika
Doležilová
právnička, členka koordinačního výboru spolku Rodiče za inkluzi a členka dozorčí rady nadačního fondu Qii
Pro koho je asistent pedagoga? Pro učitele? Pro děti?
Abychom se zorientovali v terminologii nejrůznějších asistentů, nezbývá než hned v úvodu otevřít i další otázku, která se týká samotného názvu profese „asistent pedagoga“. Vím, že právě ve školském prostředí jde o velmi provokativní otázku: Pro koho je vlastně asistent pedagoga? Téměř okamžitě se mi dostává znepokojivě tázací odpovědi: No přece pro učitele ve třídě, ne? Mimo školské prostředí však začne dotazovaný nejdříve pátrat, jestli je skutečně kromě učitele ve třídě i další dospělý, a hned se zpravidla začne i doptávat po důvodu přítomnosti dalšího pedagogického pracovníka.
Tím se začínám dostávat k odpovědi: Nepůjde však o asociativní odpověď, která se nabízí téměř sama, ale o odpověď z kategorie „bolestivých zjištění“, ke kterým se obecně dostáváme analýzou. Vyjdu z povahy vzdělávání jako veřejné služby (§ 2 školského zákona), tj. činnosti, která je vykonávána pro klienta, nikoli pro pracovníky, kteří veřejnou službu poskytují, bez ohledu na oblast, v níž je veřejná služba poskytována. Z toho vyplývá, že asistent pedagoga i všichni ostatní pracovníci ve školství, včetně těch nepedagogických, pracují ve školách proto, že poskytují či zajišťují vzdělávání dětí či mladých dospělých. Stejně tak poskytují veřejnou službu např. zdravotní péče nebo sociální služby všichni zdravotničtí a sociální pracovníci klientům, nikoli sobě navzájem z titulu pracovníků jedné či druhé veřejné služby.
Současně se naskýtá otázka, jestli vlastně není název „asistent pedagoga“ zavádějící,

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Školní psycholog na základní škole
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Novela maturitní vyhlášky
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Školy s rozšířenou výukou
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Individuální vzdělávací plán
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Malotřídní základní škola - legislativa

Poradna

Doprovod do školy
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR