David Borovec

  • Článek
V průběhu pracovního života se asi každý z nás v roli zaměstnance ocitne v situaci, kdy nemůže vykonávat svou práci, protože je například nemocný nebo pečuje o své děti apod. Jak je tomu ale v případě, kdy zaměstnanec nemůže vykonávat svou práci z důvodu na straně zaměstnavatele? Má v takovém případě nárok na nějakou kompenzaci?
Vydáno: 21. 02. 2017
Vzhledem k tomu, že otázka překážek v práci na straně zaměstnance, resp. nároku na poskytnutí volna a nároku na náhradu mzdy, je v praxi zaměstnavatelů stále diskutovaná, přinášíme níže výčet jiných důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance upravené nařízením vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci:
Vydáno: 28. 10. 2013
  • Článek
Zúčtování odměny DPP Mgr. David Borovec     Je možné uzavřít DPP tak, že odměna bude zúčtovávána měsíčně na základě předložené evidence pracovní doby, ale výplata čisté mzdy bude...
Vydáno: 20. 08. 2013
Nadbytečnost je jedním ze zákonem uznaných důvodů, kdy je zaměstnavatel oprávněn rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr buď jednostranně – výpovědí, nebo také dvoustranně – dohodou.
Vydáno: 19. 06. 2013
Ustanovení § 48 až 73 zákoníku práce upravují skončení pracovního poměru – regulují zejména situace, kdy má buď zaměstnanec zájem opustit stávající zaměstnání, nebo kdy chce naopak zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem. Pracovní poměr ale může skončit i z jiných příčin, než je rozvázání pracovního poměru výpovědí (jednostranným úkonem zaměstnavatele/zaměstnance).
Vydáno: 13. 01. 2013
Dohodu o rozvázání pracovního poměru lze uzavřít pouze za předpokladu, že se obě strany – zaměstnavatel (ředitel školy) i zaměstnanec – dohodnou na ukončení pracovního poměru a dni, ke kterému pracovní poměr skončí.
Vydáno: 13. 01. 2013
Jedním z neoddiskutovatelných témat pracovněprávních vztahů je dovolená, která pro zaměstnance představuje dobu odpočinku potřebného po vykonané práci – možná dvojnásob to platí pro školství, kde se dovolená čerpá zejména v létě, kdy je ve školách „prázdninový“ režim. Nicméně i na dovolenou se vztahují určitá pravidla.
Vydáno: 01. 01. 2013
Ačkoli se řada pravidel určování dovolené od 1. 1. 2012 v důsledku tzv. věcné novely zákoníku práce změnila, stále zůstal zachován princip dominantního postavení zaměstnavatele, který „standardně“ určuje zaměstnancům termín čerpání dovolené.
Vydáno: 01. 01. 2013
Vzhledem k tomu, že rozvrh dovolených není závazný, je ředitel školy (zaměstnavatel) povinen podle § 217 odst. 1 zákoníku práce písemně oznámit zaměstnanci určenou dobu čerpání dovolené alespoň 14 dnů předem, pokud se s ním nedohodne na kratší době pro určení dovolené.
Vydáno: 01. 01. 2013
Podle § 213 odst. 3 zákoníku práce činí dovolená pedagogických pracovníků 8 týdnů v kalendářním roce. Jedná se tak o zvláštní výměru, kdy je již přímo ze zákona prodloužena základní výměra (4 týdny) dovolené – deklaruje se tím náročnost a namáhavost práce, kterou pedagogický pracovník vykonává.
Vydáno: 01. 01. 2013
  • Článek
Od začátku školního roku už uplynuly dva měsíce a ve školách se kromě výuky žáků musí řešit také řada provozních úkolů, se kterými se budou muset vypořádat nepedagogičtí pracovníci školy. Počet těchto úkolů často vede ředitele škol k úvahám, zda mohou se stávajícími zaměstnanci uzavřít další smlouvy na výkon jiných úkolů, nebo zda musí přijmout nové zaměstnance.
Vydáno: 19. 10. 2012
Ustanovení § 164 odst. 1 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukládá řediteli školy povinnost vytvářet podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V této souvislosti je vhodné doplnit, že tato povinnost je dále rozvedena v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“).
Vydáno: 24. 09. 2012
Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace (studiem, školením nebo jinou formou) a též získání nebo rozšíření kvalifikace, a to v souladu s ustanovením § 231 odst. 2 zákoníku práce. V následujícím odstavci je dále proklamována zásada, že zvýšení kvalifikace má být v souladu s potřebou zaměstnavatele. Tedy pouze zaměstnavatel rozhoduje, zda je předpokládané zvýšení kvalifikace zaměstnance v souladu s jeho potřebami a zda mu tedy vytvoří vhodné podmínky.
Vydáno: 24. 09. 2012
V současné době neexistuje taxativní výčet forem odborného rozvoje zaměstnanců, nicméně v ustanovení § 227 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), jsou uvedeny jeho stěžejní formy.
Vydáno: 13. 09. 2012
Kvalifikační dohoda, jejíž právní úprava je obsažena v ustanoveních § 234 a 235 zákoníku práce, upravuje právní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vznikající v souvislosti se zvyšováním kvalifikace.
Vydáno: 13. 09. 2012
Platový výměr je upraven v ustanovení § 136 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen jej v písemné formě vydat zaměstnanci v den jeho nástupu do práce.
Vydáno: 12. 09. 2012
Účelem odměňování zaměstnanců je spravedlivě ocenit skutečný výkon zaměstnanců a efektivně stimulovat zaměstnance k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu.
Vydáno: 11. 09. 2012
Je nezbytné si uvědomit, že se rozlišují nárokové a nenárokové složky platu, na což se v praxi nezřídka zapomíná, příp. se aplikuje nesprávný postup při poskytování té které složky platu.
Vydáno: 11. 09. 2012