COVID-19 a základní změny v právech a povinnostech učitelů základní školy

Ve školním roce 2020/2021 učitelé základních škol téměř každodenně využívali nový obsah práv a povinností související se vzděláváním žákům v podmínkách epidemie onemocnění COVID-19. Cílem článku je zrekapitulovat nejdůležitější z nich a vyvodit praktická doporučení 

1). Pokud se určité pasáže článku vztahují pouze na základní školy určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

 

Povinnost učitele základní školy vzdělávat žáky distančním způsobem
Současné právní předpisy výslovně neuvádějí pravidlo, podle kterého je učitel základní školy povinen vzdělávat žáky distančním způsobem. Je však zřejmé, že uvedenou povinnost lze vyvodit z ustanovení zákoníku práce a školského zákona.
Z úhlu pohledu učitele základní školy je podstatné následující:
*
V pracovní smlouvě se zavázal konat pro zaměstnavatele práci odpovídající druhu práce „učitel základní školy“ (nebo např. „učitel prvního stupně základní školy“), a to bez omezení určitou „formou“ vzdělávání žáků. Jinými slovy, zavázal se konat práci učitele základní školy (nebo např. učitele prvního stupně základní školy) „prezenčně“ i distančním způsobem.
*
Určení způsobu práce (vzdělávání žáků „prezenčně“, distančním způsobem, případně jejich kombinací) jednotlivých učitelů základní školy je kompetencí ředitele školy, neboť podle § 164 odst. 1 písm. b) školského zákona ředitel školy odpovídá za to, že
škola poskytuje vzdělávání v souladu se školským zákonem
. Pokud je ředitel školy současně i statutárním orgánem zaměstnavatele (např. v případě příspěvkové organizace), lze navíc jednoduše konstatovat, že učitel základní školy (jako zaměstnanec) je
povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru
[§ 38 odst. 1 písm. b) zákoníku práce].
Vyvození povinnosti učitele základní školy (pro účely nezbytného zjednodušení se předpokládá, že koná přímou pedagogickou činnost pouze v jedné třídě základní školy) konat práci bez ohledu na „formu“ vzdělávání je vyjádřeno pomocí následujícího schématu.
nastane situace vymezená § 184a odst. 1 školského zákona
 
není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy
*
z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zák

Související dokumenty

Pracovní situace

Kam sahá působnost školy
Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení
Nastavení strategie výuky na dálku
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Bezplatné poskytování učebnic
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Novela maturitní vyhlášky

Poradna

Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Třídní kniha, katalogový list žáka
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků