Systémová podpora wellbeingu ředitelů škol

Vydáno: 14 minut čtení

Již druhým rokem jsme v situaci, která od ředitelů škol vyžaduje neustálou adaptaci na měnící se podmínky bez možnosti dostatečné přípravy na přicházející změny. Pandemii a s ní spojená omezení plynule vystřídala krize uprchlická. Obdobně jako v případě pandemie ani v případě této krize nevíme, jak se bude dále vyvíjet, což značně ztěžuje jakékoliv dlouhodobější plánování, které by přineslo větší předvídatelnost a kontrolu nad nastalou situací.

Krizový management je vyčerpávající, obzvláště trvá-li ne týdny nebo měsíce, ale roky. Ředitelé navíc musí být oporou mnohdy již značně vyčerpanému pedagogickému sboru i narůstajícímu počtu žáků s problémy v duševním zdraví. Kdo ale podpoří ředitele a jejich wellbeing, aby svou práci mohli vykonávat s chutí a naplno?
Co je wellbeing?
Wellbeing je stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní , emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život
(SKAV, 2021).
Úroveň osobního wellbeingu dospělých ovlivňují faktory, které ilustruje následující schéma. Některé tyto faktory náš wellbeing posilují, jiné jej naopak oslabují.
Faktory vnitřního života
se vztahují k osobnostním charakteristikám a celkovému postoji k životu. Ve vazbě na krizi vyvstává do popředí zejména potřeba kontroly nad tím, co se nám děje a jak jsou naplňovány naše potřeby, a také orientace v tom, co se kolem nás děje a jaké máme možnosti svou situaci ovlivnit. Nízká míra kontroly a orientace je úzce spojená s vysokou mírou stresu a úzkosti.
Faktory vnějšího života
zahrnují naši rodinnou situaci, míru potřeby péče o rodinné příslušníky (děti, rodiče, nemocného člena rodiny), ekonomickou situaci, zdraví a životní styl, koníčky, zájmy a vztahy v širší komunitě.
Faktory související s pracovním životem
zahrnují vztahy s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy, se zřizovatelem, jasnost vymezení pracovní role, druh a objem pracovních činností a organizaci pracovního prostředí.
Aby byl

Související dokumenty

Pracovní situace

Syndrom vyhoření a jeho prevence
Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy
Předávací protokol
Rozvoj pedagogických pracovníků
Stávka pedagogických pracovníků z pohledu zřizovatele
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Hospitace
Konání pedagogické rady
Kalendář
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Ředitelské volno
Právní postavení školské rady
Zápis z jednání školské rady
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Vnitřní předpis o spisové službě pro školy

Poradna

DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Předávání agendy
Úvazek