Právní předpisy významné pro práci škol a školských zařízení - Změny za období březen 2013

Vydáno:
Právní předpisy významné pro práci škol a školských zařízení
Bc. et PhDr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
SBÍRKA ZÁKONŮ
Zákon č. 47/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
Částka: 22/2013 Sb.
Datum účinnosti: 1. 4. 2013
Nové znění § 59 upravuje zajištění
vstupní lékařské prohlídky před uzavřením dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
Zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví
prací rizikovou
nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může též vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat, má-li
pochybnosti o zdravotní způsobilosti
osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
Poznámka redakce
Článek o zdravotních prohlídkách - pracovnělékařských službách - najdete v příštím Řízení školy.
INFORMACE MZ
Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo
návrh vyhlášky o specifických zdravotních službách
(sekce Legislativa, Připravované předpisy). Návrh vyhlášky:
 
konkretizuje podmínky uzavření smlouvy o pracovnělékařských službách,
 
nově upravuje četnost periodických prohlídek v závislosti na tom, do které kategorie prací je zaměstnanec zařazen, a v závislosti na věku (např. zaměstnanec do 50 let v první kategorii prací - jednou za 6 let, zaměstnanec nad 50 let v první kategorii prací - jednou za 4 roky),
 
upravuje podmínky provádění mimořádných a výstupních prohlídek (povinné výstupní prohlídky u zaměstnanců zařazených do druhé kategorie prací).
Vyhláška má nabýt účinnosti 1. 4. 2013.
INFORMACE MŠMT
Právní výklad k proplácení „přespočetných hodin“ (§ 23 zákona o pedagogických pracovnících a § 132 zákoníku práce) vydaly MŠMT a ČMOS PŠ. Výklad zrušuje právní výklad této problematiky z roku 2005 a odpovídá smyslu článku o „přespočetných hodinách“ zveřejněného v Řízení školy č. 3/2013.
MŠMT se seznámilo s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ve věci žádostí o přezkum výsledků státní maturity, bude se jím řídit a zohlední jeho závěry při organizaci přezkumu výsledků didaktických testů (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2013, č.j. 7 As 165/2012-22).
Podrobnosti rozsudku MŠMT nerozvádí, proto stručně doplníme některé informace v něm obsažené. Mohou být užitečné pro žáky, kteří požádají o přezkoumání výsledku didaktického testu nebo přezkoumání o vyloučení z didaktického testu (§ 82 odst. 3 školského zákona).
Rozsudku Nejvyššího správního soudu
předcházelo:
 
rozhodnutí MŠMT o přezkoumání výsledku didaktického testu z českého jazyka a literatury,
 
rozsudek Městského soudu v Praze, který rozhodnutí MŠMT zrušil,
 
kasační stížnost MŠMT proti rozsudku Městského soudu v Praze.
Nejvyšší správní soud
kasační stížnost MŠMT zamítl.
V odůvodnění argumentuje mimo jiné tím, že:
 
přezkoumání výsledku zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky není jen formální kontrola zpracování dat Centrem; součástí přezkumného řízení musí být v případech, kdy je to namítáno nebo kdy pochybnost o tom v řízení jinak vyjde najevo, i věcné posouzení, zda žák správně odpověděl na otázky v didaktickém testu, včetně posouzení, zda zadané otázky či úlohy byly podle současného stavu vědeckého poznání formulovány správně a zda byly logicky a jazykově formulovány dostatečně jednoznačně,
 
vyrozumění MŠMT o žádosti o přezkoumání výsledku didaktického testu nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky je rozhodnutím přezkoumatelným ve správním soudnictví na základě žaloby proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 a násl. soudního řádu správního); skutečnost, že určitá otázka závisí na odborném posouzení, nemůže znamenat, že ji to vylučuje ze soudní kontroly,
 
rozhodnutí MŠMT o přezkoumání výsledku zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky musí odpovídat základním zásadám činnosti správních orgánů (mimo jiné musí být zřejmé, jakým způsobem správní orgán rozhodl, z čeho vycházel, jakým skutkovými a právními úvahami se řídil a jakým způsobem vypořádal námitky žadatele o přezkoumání výsledků maturitní zkoušky).
VĚSTNÍK MŠMT č. 2/2013
Zdroj: www.msmt.cz
Únorový Věstník obsahuje:
 
informace o statistickém zjišťování - výkaz S 5-01 o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích podle stavu k 31. 5. 2013,
 
seznam právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy,
 
výběr vnitřních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy,
 
soustavu republikových normativů pro rok 2013.
Soukromým školám a školským zařízením jsou určeny ve Věstníku zveřejněné dokumenty:
 
Pokyn ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2012.
 
Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2013 pro účely poskytování dotací na činnost soukromých škol a školských zařízení.
INFORMACE CERMAT
První tematicky zaměřená čísla
Maturitního zpravodaje
jsou věnována maturitní zkoušce z matematiky (č. 16) a českého jazyka a literatury (č. 17).
INFORMACE ČŠI
ČŠI zveřejnila několik dokumentů v souvislosti s
druhou celoplošnou generální zkouškou
ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy, která proběhne
od 13. 5. do 7. 6. 2013:
 
úvodní dopis ústřední školní inspektorky (např. časový harmonogram, technologické novinky, změny v testovacích úlohách, volitelný test z dalšího cizího jazyka, úlohy pro žáky se SVP),
 
upřesnění povinné účasti škol (s uvedením výjimek z povinné účasti pro objektivní důvody, vzorem žádosti o uvolnění z povinné účasti),
 
vyjádření k nabídkám některých komerčních subjektů odvolávajících se na plošné testování (ČŠI nespolupracuje na inzerovaných aktivitách, druhá celoplošná generální zkouška nevyžaduje cílenou přípravu škol na testy).

Související dokumenty

Pracovní situace

Hospodaření s FKSP od roku 2024
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Školský zákon a jeho vyhlášky
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče

Zákony

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
262/2006 Sb. zákoník práce