Změny ve stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Vydáno: 9 minut čtení

V letošním roce Poslanecká sněmovna připravila velkou řadu změn, které se týkají školství, a další změny se stále chystají. Mezi ty připravované patří i změna vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jež by měla být provedena vyhláškou, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Změny ve stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
JUDr.
Eva
Janečková
právník na Úřadu městské části Praha 8, zaměřuje se na oblast ochrany
Připravované změny se dotknou stanovování výše úplaty za předškolní vzdělávání. Tato novela je reakcí na novelu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která od 1. 1. 2024 mění ustanovení § 123 odst. 4 školského zákona.
Předchozí právní úprava
Podle předchozího znění § 123 odst. 4 školského zákona platí, že výši úplaty stanoví v případě škol a školských zařízení zřízených státem, krajem, obcí neb

Související dokumenty

Pracovní situace

Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
První kroky při vymáhání dlužného školného
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Odpovědnost mateřských škol po 1. 6. 2020
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Majetek škol a jeho různé kategorie
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Platby za pomůcky v MŠ
Doplňková činnost školy
Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání