Plán činnosti mateřské školy na 2. pololetí školního roku 2022/2023

Vydáno: 16 minut čtení

Tématem článku jsou nové nebo důležité typické činnosti mateřské školy ve 2. pololetí školního roku 2022/2023, jejichž přípravě je vhodné věnovat náležitou pozornost. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

Plán činnosti mateřské školy na 2. pololetí školního roku 2022/2023
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz
Změny právních předpisů, ovlivňující činnost ve všech měsících 2. pololetí školního roku 2022/2023
Mateřská škola (nebo ještě přesněji právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy) musí brát v potaz změny právních předpisů, které ovlivňují její činnost v oblasti organizace předškolního vzdělávání a činnost zaměstnavatele.
*
zásadní změny v oblasti předávání individuálních údajů ze školní matriky (čl. 6 přílohy č. 1 vyhlášky č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
*
změny při předávání individuálních údajů dle čl. 6 přílohy č. 1 vyhlášky č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za každé jednotlivé pracoviště (§ 4a odst. 1 vyhlášky č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a
*
změny v předávaných agregovaných údajích o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství (nově čl. 19 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Související dokumenty

Pracovní situace

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Novela vyhlášky o školním stravování
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Výroční zpráva o činnosti školy
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Únor 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Poradna

Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Míra vzdělávací povinnosti
Sloučení škol
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Směrnice
Akce v mateřské škole přes noc
Jmenování ředitele
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Pracovní náplň
Nekomunikace
Dobrovolnická práce
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Poplatky školní družina
GDPR

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
586/1992 Sb. o daních z příjmů
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Vyhlášky

364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
467/2022 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
161/2018 Sb. o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
388/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
16/2005 Sb. o organizaci školního roku

Nařízení vlády

567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
465/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
464/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů