Desetiletí "speciálních tříd" aneb Mají smysl?

Vydáno: 7 minut čtení

Jednou z forem vzdělávání dětí nebo žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je tzv. skupinová integrace dětí či žáků, která probíhá v běžných školách formou zřizování samostatných tříd. Ke zřízení třídy podle § 16 odstavce 9 ŠZ je podle § 16 odstavce 10 ŠZ v případě škol zřizovaných obcí nebo soukromým zřizovatelem nezbytný souhlas krajského úřadu. K žádosti je ředitel školy povinen doložit doporučení ŠPZ, kde podpůrná opatření žáků dosahují alespoň třetího stupně a je doporučena integrace v „paragrafové třídě“. Třídy zřizované podle § 16 odstavce 9 ŠZ je možné zřizovat pouze pro děti nebo žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Desetiletí „speciálních tříd“ aneb Mají smysl?
Mgr. Et Mgr.
Markéta
Krčmářová
učitelka II. stupně, speciální pedagog, výchovná poradkyně ZŠ Prokopa Velikého v Kolíně, matka chlapce s atypickým autismem a ADHD
Tradice „paragrafových tříd“ na naší škole sahá již do poloviny devadesátých let. Tyto třídy jsou u nás zřizovány pro závažné vady řeči a ve vyšších ročnících se jejich vymezení většinou překlápí na specifické poruchy učení. Legislativní ukotvení tříd nám ale dovol

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Výchovný poradce a žáci s SVP
VP a speciálně pedagogické centrum
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Školní psycholog na střední škole
Individuální výchovný plán
Školní psycholog na základní škole
Přehled situací, kdy je doporučení či součinnost školského poradenského zařízení nezbytnou podmínkou pro úkony ve vzdělávání
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
ADHD v období dospívání (adolescence)
Individuální vzdělávací plán
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga