Směrnice věnovaná škole v přírodě

Škola v přírodě je tradiční mimoškolní akcí, která je spojena s mnohými povinnostmi zákonných zástupců dětí a žáků, zaměstnanců školy a ředitele školy. Směrnice věnovaná škole v přírodě není povinnou směrnicí školy. Její vypracování a používání je však vhodné.

Směrnice věnovaná škole v přírodě
Mgr. et PhDr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
Text směrnice, který je přístupný např. na webových stránkách školy, zaručuje minimálně následující:
 
zákonní zástupci mají neustále k dispozici kompletní informace o podmínkách účasti dítěte nebo žáka ve škole v přírodě,
 
zaměstnancům školy jsou trvale přístupné informace o tom, jaká práce je v rámci školy v přírodě vykonávána, za jakých podmínek; dále o tom, jaký je stanovený postup v případě možných neplánovaných událostí (např. onemocnění, úraz dítěte),
 
ředitel školy zajistí účelný nástroj řízení a kontroly, pomocí kterého aplikuje obecná pravidla právních předpisů na podmínky školy, vymezí podmínky organizace a průběhu školy v přírodě z pedagogického, pracovněprávního a finančního hlediska, z úhlu pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků, personálního zabezpečení a hygienických požadavků kladených na akci.
Právní předpisy spojené s organizací školy v přírodě
(zejména školský zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví a vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti) se stejnou měrou vztahují jak na veřejné školy, tak na školy církevní a soukromé. Směrnice věnovaná škole v přírodě je proto vhodná
pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele.
VYMEZENÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ
Pojem
škola v přírodě
je chápána ve dvou významech:
 
jako
typ školského výchovného a ubytovacího zařízení
(§ 117 a násl. školského zákona, § 10 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění); uvedené školy v přírodě jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení;
 
jako vzdělávání a činnosti související s výchovou a vzděláváním probíhajícím mimo budovu a areál školy, akce konaná mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání; jednoduše řečeno – jako akce, pobyt, při kterém se děti nebo žáci vzdělávají a při které škola nad nimi zajišťuje soustavný dohled; v tomto smyslu škola v přírodě není výslovně uvedena ve školském zákoně; je jednou z organizačních forem, kterou se zajišťuje vzdělávání a činnosti související s výchovou a vzděláváním (stejně jako např. exkurze, lyžařský výcvikový kurz).
Směrnice, které je věnován tento článek, interpretuje školu v přírodě ve smyslu mimoškolní akce.
ŠKOLA V PŘÍRODĚ A PROCES VZDĚLÁVÁNÍ
Jak již bylo uvedeno výše, ve škole v přírodě se zajišťuje vzdělávání a činnosti související s výchovou a vzděláváním. Obvykle se jedná o akci a aktivitu plánovanou ve školním roce viz Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy, v základní škole organizovanou v jiných organizačních formách, než je tradiční vyučovací hodina.
Z uvedeného úhlu pohledu mají činnosti realizované ve škole v přírodě odpovídat školnímu vzdělávacímu programu. Zařazení školy v přírodě do jednotlivých ročníků, časové vymezení, organizační formy (vyučovací hodina nebo jiné organizační formy) atd. jsou zaznamenány v poznámkách školního vzdělávacího programu (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání).
Je logické, aby plán vzdělávání (výuky) ve škole v přírodě, který je sestaven v návaznosti na učební plán a učební osnovy školního vzdělávacího programu a který současně zohledňuje ozdravnou funkci školy v přírodě a místní podmínky konání školy v přírodě, byl součástí dokumentace školy v přírodě.
Na uvedený konkretizovaný plán vzdělávání (výuky) navazuje
plánování činností souvisejících s výchovou a vzděláváním (včetně zajištění dohledu).
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ
Bezpečnost a ochrana zdraví (dále jen BOZ) dětí a žáků v průběhu školy v přírodě je povinně zajišťována v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 školského zákona. Je pravdou, že uvedené ustanovení je velmi obecné, avizovaná vyhláška stanovující opatření k zajištění BOZ stále nebyla ministerstvem vydána.
Na základě uvedené obecné pasáže školského zákona je vhodné si uvědomit následující:
 
BOZ dětí a žáků v průběhu školy v přírodě zajišťuje škola
jako právnická osoba a také škola jako právnická osoba nese případnou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví dítěte nebo žáka; avšak za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení odpovídá ředitel školy a školského zařízení [§ 164 odst. 1 písm. h) školského zákona];
 
BOZ dětí a žáků může škola zajistit různými způsoby a prostředky; mezi ně patří dohled nad dětmi a nezletilými žáky, ale také poučení o BOZ, zajištění účasti pouze zdravotně způsobilých dětí a žáků, odpovídající personální obsazení (dostatečný počet zaměstnanců, zdravotník), informování krajské hygienické stanice atd.
Úrazy dětí a žáků, ke kterým může dojít v průběhu školy v přírodě, jsou
školními úrazy.
HYGIENICKÉ POŽADAVKY
Hygienické požadavky na školu v přírodě jsou dány zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v platném znění.
Zákon o ochraně veřejného zdraví školu v přírodě nedefinuje. Zákon stanoví:
 
podmínky účasti dětí ve škole v přírodě (§ 9); přitom je nutné upozornit na skutečnost, že lékařský posudek podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nemůže být zaměňován za lékařský posudek doplňující žádost o uvolnění z tělesné výchovy [viz
Stanovisko (Mimosoudní) veřejného ochránce práv – ombudsmana Nepřijetí žákyně osvobozené z tělesné výchovy k účasti na poznávacím zájezdu ze dne 28. března 2011, sp. zn.: 138/2010/DIS/JKV
], tj. nelze nepřijmout žáka k účasti na škole v přírodě na základě toho, že je žák uvolněn z tělesné výchovy,
 
povinnost mateřské a základní školy ohlásit krajské hygienické stanici jeden měsíc před zahájením školy v přírodě termín a místo konání, počet dětí na škole v přírodě, způsob zabezpečení školy v přírodě pitnou vodou, způsob zajištění stravování účastníků školy v přírodě; případně také protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody (§ 9),
 
podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě, tj. fyzických osob vykonávajících dohled, činnost zdravotníka, činnosti při stravování (§ 10),
 
povinnost základní a mateřské školy, které vysílají děti na školu v přírodě, a pořádající osoby (§ 11), pořádající osobou je osoba, která přijala děti na zotavovací akci (§ 8 odst. 1).
Vyhláška č. 106/2001 Sb. byla novelizována vyhláškou č. 422/2013 Sb.
Novelizované znění vyhlášky nabylo účinnosti 1. 1. 2014 a nově upravuje:
 
přílohu č. 2
Náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě
(rozsah a obsah školení zdravotníka),
 
přílohu č. 3
Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě,
 
přílohu č. 4
Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě
.
DODAVATELSKÉ SMLOUVY
Škola jako právnická osoba zajišťuje školu v přírodě i tím, že s provozovatelem určitého objektu, dopravcem atd. uzavírá dodavatelské smlouvy. Uvedené dodavatelské smlouvy uzavřené 1. 1. 2014 a později se řídí ustanoveními
nového občanského zákoníku.
Případným nežádoucím komplikacím (kvalita ubytování neodpovídá představám školy; pozdní ubytování žáků; fakturování částky odpovídající počtu účastníků uvedenému v objednávce, nikoli počtu žáků, kteří se školy v přírodě skutečně zúčastnili; účtování storno poplatků, penále atd.) je možné předejít tím, že bude náležitá pozornost věnována vlastní smlouvě. Není např. vhodné, aby škola zaslala provozovateli objektu pouze objednávku, ve které nejsou vymezeny všechny požadavky kladené na poskytované služby (např. speciální pokoj pro nemocné žáky, zajištění stravování při zpáteční cestě), nebo není sjednána možnost odstoupení od smlouvy.
PRACOVNĚPRÁVNÍ ASPEKTY
V rámci školy v přírodě vykonávají práci jak pedagogičtí pracovníci (většinou učitelé mateřské školy, učitelé základní školy, vychovatelé), tak nepedagogičtí pracovníci (zdravotník, instruktor atd.).
Zaměstnavatel (škola) je povinen všem zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým) rozvrhnout pracovní dobu, a to za účelem:
 
přesného určení toho, kdo, kdy a kde vykonává dohled nad dětmi a nezletilými žáky,
 
jednoznačného určení vykonané práce přesčas, případně i odučených přespočetných (nadúvazkových) hodin,
 
určení toho, zda je případný úraz úrazem pracovním.
Výkon práce zaměstnanců v rámci školy v přírodě je nutné zajistit i s ohledem na skutečnost, že škola ( jako právnická osoba)
nemůže přenést odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků na jiný subjekt
(např. na agenturu zajišťující sportovní a volnočasové aktivity v rámci školy v přírodě).
ZÁVĚR
 
Školu v přírodě je nutné organizovat v souladu se školním vzdělávacím programem.
 
BOZ dětí a žáků škola zajišťuje zejména formou dohledu. Proto je zajištění BOZ dětí a žáků v mnohém odvislé od rozvržení pracovní doby zaměstnanců činných v rámci školy v přírodě a jednoznačných podmínek výkonu dohledu.
 
Odpovědnost za zajištění BOZ dětí a žáků nemůže škola (právnická osoba) přenést na jiný subjekt.
 
BOZ dětí a žáků v mnohém závisí na dodržování hygienických požadavků kladených na školu v přírodě. Školu v přírodě je nutné zajistit v souladu s novelizovaným zněním vyhlášky č. 106/2001 Sb., které je účinné od 1. 1. 2014.
 
Jestliže škola uzavře k zajištění školy v přírodě nevýhodnou dodavatelskou smlouvu, je touto smlouvou vázána. Proto je nutno věnovat velkou pozornost obsahu dodavatelské smlouvy a uzavírat takovou smlouvu, která škole vyhovuje.
 
Na veřejné i neveřejné školy se totožným způsobem vztahují podmínky organizace, zajištění a činnosti školy v přírodě v oblasti pedagogické (soulad se školním vzdělávacím programem), BOZ a hygienických požadavků. Odlišnosti neveřejných škol se týkají některých aspektů pracovněprávních vztahů (např. rozsah přímé pedagogické činnosti, odměňování, poskytování cestovních náhrad).

Související dokumenty

Pracovní situace

Školský zákon a jeho vyhlášky
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku

Poradna

Škola v přírodě
Koordinátor ŠVP
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
422/2013 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů