Právní předpisy významné pro práci škol a školských zařízení - Změny za období únor 2014

Právní předpisy významné pro práci škol a školských zařízení
Mgr. et PhDr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
SBÍRKA ZÁKONŮ
Zdroj: www.mvcr.cz
Vyhláška č. 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou
Částka:
8/2014 Sb.
Datum účinnosti:
1. 2. 2014
Vyhláška stanovuje
náležitosti a termíny předložení žádosti o zápis
do seznamu, doklady k žádosti, obsah, rozsah a organizaci studia v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou, podmínky odborné a pedagogické způsobilosti vyučujících osob, materiálně-technické podmínky prostor, podmínky ukončování studia, obsah a způsob vedení dokumentace, způsob a termíny předávání údajů z dokumentace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

INFORMACE MŠMT
Zdroj: www.msmt.cz
Dne 31. 1. 2014 uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka do úřadu nového
ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka.
MŠMT zveřejnilo
 
Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2014
ze dne 13. ledna 2014 čj. MSMT-1060/2014-1, a to na pracovní dny od 1. 9. do 5. 9. 2014.
 
Vyjádření MŠMT k tématu zápisu dětí do ZŠ.
Ke klíčovým informacím patří následující:
 
Pokud se k zápisu přihlásí všechny děti ze spádového obvodu, a tedy všem žádostem „spádových“ dětí bude vyhověno, lze „nespádové“ děti nepřijmout z důvodu naplnění „kapacity otevíraných tříd“.
 
V případě, že počet dětí uvnitř spádového obvodu školy překračuje kapacitní možnosti základní školy, nemá ředitel vhodný nástroj na odmítnutí oprávněných žadatelů o přijetí.
 
Pokud ale škola nedostačuje ani k uspokojení poptávky osob, jimž má přednostně sloužit, tedy občanů zřizující obce, musí obec pro neuspokojené žadatele o přijetí zajistit podmínky v základní škole zřizované jinou obcí. V tom je samozřejmě limitována kapacitami škol v sousedních obcích, jež mohou být také naplněny. Další možností je pak navýšení kapacity vlastní školy, což často obnáší investiční náklady.
 
MŠMT je v této záležitosti připraveno vyjít zřizovatelům operativně vstříc a velmi pružně reagovat na akutní požadavky k rozšíření rejstříkové kapacity ZŠ. MŠMT je připraveno projednat všechny tyto žádosti v mimořádném termínu.
 
Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2014 (čj. MSMT-47408/2013), obsahuje principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2014 v úrovni MŠMT-KÚ, na jejichž základě stanovilo
výši republikových normativů 2014.
 

INFORMACE CERMAT
Zdroj: www.novamaturita.cz
Maturitní zpravodaj č. 23 je tematicky zaměřen na maturitní zkoušku z matematiky. V následujících měsících bude CERMAT informovat o dalších předmětech maturitní zkoušky (tematické vydání zaměřené na cizí jazyky, komplexní zkoušku z českého jazyka a literatury).
MŠMT vyhlásilo
pokusné ověřování
obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky, kterou lze konat jako nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky. Žáci přihlášení v průběhu února absolvují pokusné ověřování Matematika+ dne
2. dubna 2014.
 

INFORMACE ČŠI
Zdroj: www.csi.cz
ČŠI zveřejnila
 
Analýzu současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání
založenou na komparaci přístupů k definici kvality a efektivity ve vzdělávání v zemích OECD, porovnání nástrojů a metodik, které země OECD ke sledování a hodnocení kvality ve vzdělávání používají.
 
Koncepční rámec šetření ICILS 2013, cílem mezinárodní Studie ICILS je zjistit úroveň počítačové a informační gramotnosti mladých lidí a popsat způsoby jejího rozvíjení.
 
Koncepční rámec kompetence k řešení problémů PISA 2012
představuje koncepční rámec elektronického testování PISA 2012 v oblasti individuální kompetence k řešení problémů.

INFORMACE MPSV
Zdroj: www.mpsv.cz
Od 1. 1. 2014 se mění podmínky
nemocenského pojištění při zaměstnání malého rozsahu:
Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu; zaměstnanci jsou účastni pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v tomto kalendářním měsíci. Za téhož zaměstnavatele se přitom považuje též právní nástupce zaměstnavatele.
(§ 7 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění)
Ministerstvo zveřejnilo
Společné stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví k postupu při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku
(ze dne 28. ledna 2014).
Vzhledem k tomu, že se po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku dne 1. 1. 2014 vyskytují pochybnosti o tom, jak postupovat při posuzování odškodnění bolesti nebo ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, MPSV a MZ sdělují tento právní názor:
Nadále se postupuje podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb., a to s ohledem na § 394 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 

PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA
Zdroj: https://apps.odok.cz, www.psp.cz
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, předložený Ministerstvem práce a sociálních věcí
Návrh zákona je technického charakteru. Ustanovení o nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se posunuje o jeden rok, tedy na 1. ledna 2016. Obdobné úpravy se provádějí též v zákonech, které na zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců navazují.
Navrhovaná účinnost:
dnem vyhlášení
Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Návrh zákona upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině,
podmínky pro získání oprávnění
k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a s tím spojený výkon veřejné správy.
Navrhovaná účinnost:
1. září 2014
Pracovní návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
předložený Ministerstvem práce a sociálních věcí
Návrh vyhlášky stanoví
požadavky na venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a odpočinek, šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem.
Navrhovaná účinnost:
1. září 2014

Související dokumenty

Pracovní situace

Hospodaření s FKSP od roku 2024
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Školní psycholog na základní škole
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Výroční zpráva o činnosti školy
Nové právní předpisy a novely právních předpisů účinné v roce 2020
Legislativní vymezení činnosti České školní inspekce
Leden 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela školského zákona
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Jmenování ředitele

Zákony

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Vyhlášky

19/2014 Sb. o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou