Právní předpisy významné pro práci škol a školských zařízení - Změny za období duben 2013

Vydáno:
Právní předpisy významné pro práci škol a školských zařízení
Bc. et PhDr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
SBÍRKA ZÁKONŮ
Zákon č. 66/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Částka:
31/2013 Sb.
Datum účinnosti:
14. 3. 2013
Zákon mimo jiné novelizuje ustanovení týkající se
poskytování souhlasu nezletilého pacienta a zákonného zástupce nezletilého pacienta k poskytování zdravotních služeb
(§ 35 a 38 zákona č. 372/2011 Sb., v platném znění). Mimo jiné bylo zrušeno ustanovení týkající se souhlasu
obou rodičů
k poskytnutí zdravotních služeb nezletilému pacientovi.

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
Částka:
37/2013 Sb.
Datum účinnosti:
3. 4. 2013
Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování
zdravotní způsobilosti
ve vztahu k práci a posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání.

Vyhláška č. 86/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
Částka:
40/2013 Sb.
Datum účinnosti: 1. 5. 2013
Vzory vysvědčení pro základní školu
již nejsou členěny na vzory pro první stupeň a vzory pro druhý stupeň, je v nich vypuštěno hodnocení zájmových útvarů. Jsou nově uvedeny pouze v příloze č. 1.
Vzory vysvědčení pro základní školy speciální
jsou nově vyčleněny v příloze č. 2.
Vzory vysvědčení pro střední školy a konzervatoře
(příloha č. 3) zůstaly beze změny.
Vzory vysvědčení pro ZUŠ
(příloha č. 4) se liší v tom, že pojem „oddělení“ se nahrazuje pojmem „vzdělávací zaměření“.
Vzory vysvědčení o maturitní zkoušce
(příloha č. 8a) jsou upraveny, protože se snížil počet maturitní předmětů a byly zrušeny úrovně obtížnosti maturitní zkoušky.
Na vysvědčení o maturitní zkoušce se nově uvádí RED IZO (dříve se uvádělo IZO).
Podle přechodných ustanovení (čl. II) lze do konce školního roku 2014/2015 používat tiskopisy vysvědčení pro základní školy, pro základní školy speciální a pro základní umělecké školy vydané podle vyhlášky č. 223/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 86/2013 Sb.
 

INFORMACE MŠMT
MŠMT zveřejnilo
kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušku ve školním roce 2012/2013.
V souvislosti s úpravou RVP ZV (změny RVP ZV vstoupí v platnost 1. 9. 2013) MŠMT zveřejnilo
 
informace o interaktivní formě metodické podpory určené pro snadnější začlenění změn vyplývajících z úpravy RVP ZV (změny RVP ZV vstoupí v platnost 1. 9. 2013). Interaktivního Průvodce upraveným RVP ZV připravil Národní ústav pro vzdělávání a je spuštěn na Metodickém portále rvp.cz (
rvp.cz/pruvodce
). Ve druhé části obsahuje doporučení k úpravám ŠVP a konkrétní náměty k výuce;
 
materiál Odůvodněné případy pro upevňování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce od 1. 9. 2013.
Dále MŠMT zveřejnilo
 
Národní strategii prevence rizikového chování u dětí a mládeže období 2013-2018,
 
nový Metodický výklad k odměňování (č.j. MSMT11705/2013-201).

VĚSTNÍK MŠMT č. 3/2013
Zdroj: www.msmt.cz
Obsahuje
Popisy struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik a z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve VOŠ pro školní rok 2013/2014 a Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 

INFORMACE CERMAT
Cermat vydal Maturitní zpravodaj č. 18 (Maturita z cizího jazyka),
metodický materiál pro hodnotitele písemných prací z ČJL
a vyvěsil ilustrační testy a zadání písemných prací 2013.

INFORMACE ČŠI
ČŠI zveřejnila:
 
příručky pro registraci škol a žáků - 2. generální zkouška,
 
informace o přizpůsobení testů žákům se SVP,
 
komentáře ČŠI k problematice ověřování výsledků žáků,
 
doplňující informace k realizaci 2. celoplošné generální zkoušky.

Související dokumenty

Pracovní situace

Hospodaření s FKSP od roku 2024
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Školský zákon a jeho vyhlášky
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče

Zákony

372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Vyhlášky

223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání