Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení - Změny za období květen 2015

Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
SBÍRKA ZÁKONŮ
Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka: 37/2015 Sbírky zákonů
Datum účinnosti: 1. 5. 2015 nebo 1. 9. 2015 nebo 1. 9. 2016
Zákon mění školský zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o specifických zdravotních službách a zákon o pedagogických pracovnících.
POZNÁMKA REDAKCE
Podrobně jsou změny popsány v sérii článků
Novela školského zákona
publikované v Řízení školy č. 4, 5 a 6.
Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Částka: 41/2015 Sbírky zákonů
Na základě „Nálezu“ se zamítá návrh na zrušení ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve slovech
„předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci“.

INFORMACE MŠMT
MŠMT zveřejnilo Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, který stanovuje hlavní cíle regionálního vzdělávání, a to zejména: zvýšení dostupnosti předškolního vzdělávání a povinný poslední ročník předškolního vzdělávání, zkvalitnění 2. stupně základního vzdělávání, podpora středního odborného školství, přiměřený rozvoj sítě škol a školských zařízení vzhledem k dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů ve společnosti a na trhu práce, kariérní systém a standard profese učitele.
Opatřeními ministra školství, mládeže a tělovýchovy se mění některé RVP středního vzdělávání.
Dodatky k RVP 15 vybraných oborů vzdělání MŠMT upravuje minimální počet hodin matematického vzdělání z 8, popř. 9 na 10 hodin po dobu vzdělávání. Opatření nabývají účinnosti dnem 1. září 2015, počínaje 1. ročníkem vzdělávání.
Dále je dodatkem upraven počet povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky u oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou
na 2 nebo 3 zkoušky podle rozhodnutí ředitele školy, čímž se podmínky ukončování vzdělávání sjednocují s oborem vzdělání Gymnázium. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2015.
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
(č. j. 21291/2010-28) je doplněno
šesti novými přílohami:
Příloha č. 15 Netolismus, Příloha č. 16 Sebepoškozování, Příloha č. 17 Nová náboženská hnutí, Příloha č. 18 Rizikové sexuální chování, Příloha č. 19
Příslušnost k subkulturám
a Příloha č. 20 Domácí násilí. V závislosti na konkrétních podmínkách činnosti školy je vhodné obsah příloh zapracovat do interních dokumentů školy (zejména školního řádu, vnitřního řádu, školní preventivní strategie, minimálního preventivního programu).
POZNÁMKA REDAKCE
Všechny uvedené dokumenty najdete v aplikaci Magistr (www.rizeniskoly.cz) jako přílohy „Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže“.
MŠMT zveřejnilo Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2015/2016.
MŠMT podalo všem žadatelům o
přezkoumání výsledku hodnocení didaktického testu
konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2015 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.
MŠMT zveřejnilo Věstník č. 3/2015. Věstník mimo jiné obsahuje informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2014/2015.

INFORMACE CERMAT
Centrum zveřejnilo testy z pilotního ověřování přijímacího řízení použité v řádném termínu 15. a 16. dubna 2015.

INFORMACE ČŠI
ČŠI zveřejnila publikaci věnovanou hodnocení vzdělávacích výsledků žáků prostřednictvím didaktických testů.

INFORMACE NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ
Zdroj: www.nuv.cz
NÚV zveřejnil souhrnnou zprávu projektu Vzdělávání pro budoucnost, v rámci kterého se ověřovalo
zavádění tabletů
a dotykových zařízení s operačním systémem Windows do každodenní školní praxe základních škol. Zpráva popisuje a uvádí závěry ověřování následujících „scénářů“: „tabletová třída“, „mobilní tabletová učebna“, „přines si vlastní zařízení“.
POZNÁMKA REDAKCE
Podrobnější informace najdete v článku
Tablety ve školách pomáhají
autorky Jany Knesplové, který byl uveřejněn v Řízení školy č. 5/2015, s. 24.
V souvislosti s novou povinností připravit závěrečné zkoušky v učebních oborech podle jednotného zadání NÚV informuje o tom, jak uspořádat závěrečné zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
POZNÁMKA REDAKCE
Ve Speciálu pro střední školy č. 3/2015 jsme uveřejnili článek R. Jezberové Nová závěrečná zkouška handicapované žáky neznevýhodní, který se problematice detailně věnuje.

INFORMACE MPSV
MPSV vydalo aktualizovanou Příručku pro osoby se zdravotním postižením.

PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA
Návrh změny nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády doplňuje do soustavy oborů vzdělání nový obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium,který v případě gymnázií zapojených v období září 2007 až srpen 2015 do pokusného ověřování nahrazuje obor vzdělání 79-41-K/610
Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce
. Pro nový obor vzdělání MŠMT ve spolupráci s NUV připravuje samostatný
Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia
(RVP DG), který má stanoveny dva povinné vyučovací jazyky.
Obor vzdělání
Dvojjazyčné gymnázium
má v souladu s navrhovaným RVP DG šestiletý vzdělávací cyklus; navrhuje se termín jeho implementace do vzdělávací soustavy ČR s platností od školního roku 2015/2016 počínaje 1. ročníkem vzdělávání.
Žáci přijatí ke vzdělávání do oboru vzdělání 79-41-K/610
Gymnázium - vybrané předměty
v cizím jazyce se budou i po schválení a vydání nového RVP DG k 31. 8. 2015 nadále vzdělávat v tomto oboru vzdělání (Gymnázium -vybrané předměty v cizím jazyce), a to až do posledního ročníku jejich vzdělávání.
Navrhovaná účinnost: 31. srpen 2015

Související dokumenty

Pracovní situace

Hospodaření s FKSP od roku 2024
Školský zákon a jeho vyhlášky
Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)