Mimořádná opatření a některé pracovněprávní souvislosti

Vydáno:

Mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vyvolala řadu otázek zaměstnavatelů a zaměstnanců. Cílem článku je okomentovat některé z nich, a to zejména v kontextu specifik práce pedagogických pracovníků základní školy, střední školy nebo konzervatoře. V případě, že se určitá právní úprava vztahuje pouze na školy některých zřizovatelů, je tato skutečnost uvedena.

Mimořádná opatření a některé pracovněprávní souvislosti
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialistka na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz
Vstupní lékařská prohlídka
I v době, kdy je usnesením vlády ze dne 12. 3. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků při vzdělávání v základní škole, střední škole nebo konzervatoři, se školy snaží zajistit vzdělávání žáků s využitím online výuky. Pokud je současně nutné v době nouzového stavu zajistit uzavření pracovní smlouvy s novým zaměstnancem – pedagogickým pracovníkem, pro zaměstnavatele vyvstává další obtíž související se zajištěním vstupní lékařské prohlídky uchazeče o zaměstnání.
V usnesení vlády č. 84/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, je stanoveno: (…) po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření, posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.1)
Je proto zřejmé, že v době nouzového stavu vstupní lékařská prohlídka nemusí před vznikem pracovního poměru vůbec proběhnout. Účinky lékařského posudku nahrazuje výše uvedené čestné prohlášení uchazeče o zaměstnání.
Dále z usnesení vlády vyplývá, že po skončení nouzového stavu není nutné provést „standardní“ posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k

Související dokumenty

Pracovní situace

Změna pracovního poměru
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Školský zákon a jeho vyhlášky
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Policie ve škole
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Únor 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele v souvislostech
Vytýkací dopis
Stávka a přespočetné hodiny
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Výkon práce zaměstnanců – nepedagogických pracovníků

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách